Kestävä matkailu

Suomenlinnassa yhdistyvät suuret kävijämäärät, suojelua vaativat kulttuuriarvot, pääkaupunkilaisten lähivirkistystarpeet ja paikallisten asukkaiden arki. Kohteen kulttuurisen, sosiaalisen, ekologisen ja taloudellisen menestyksen turvaamiseksi on osattava hyödyntää kestävän matkailun keinoja.

Unescon maailmanperintökohde Suomenlinna on maamme suosituimpia matkailukohteita. Matkailun kasvu maailmalla, Suomessa ja Helsingissä näkyy myös Suomenlinnassa. Suomenlinnan hoitokunta on aktiivinen kumppani verkostoissa, jossa matkailua määritellään ja sitä kehitetään niin lähialuilla Helsingissä kuin kansallisella ja kansainväliselläkin tasolla.

Viimeisen 20 vuoden aikana Suomenlinnan kävijämäärät ovat kasvaneet 600 000 kävijästä miljoonaan vuotuiseen kävijään. Samalla kohteen kävijäkuntakin on kokenut muutoksen. Aiemmin kävijät olivat pääosin kesäpäivää linnoituksessa viettäviä kaupunkilaisia, mutta nyt suurin osa kävijöistä tulee ulkomailta.

Merilinnoituksen vetovoimatekijöitä ovat historia, nähtävyydet ja merellinen ympäristö. Suomenlinnassa yhdistyvät suuret kävijämäärät, suojelua vaativat kulttuuriarvot, pääkaupunkilaisten lähivirkistystarpeet ja paikallisten asukkaiden arki. Kohdetta kehitetään kestävän matkailun keinoin.

YK:n alainen maailman matkailujärjestö UNWTO määrittelee kestävän matkailun seuraavasti: ”Matkailu, joka ottaa huomioon niin nykyiset kuin tulevat taloudelliset, sosiaaliset ja ekologiset vaikutukset keskittyen kävijöiden, elinkeinon, ympäristön ja paikallisyhteisön tarpeisiin.”

Suomenlinnan kestävän matkailun strategia ohjenuorana kehittämistyössä

Suomenlinnan kasvanut suosio on haastanut Suomenlinnan hoitokuntaa, maailmanperintökohteen isäntäorganisaatiota. Kohteen ensimmäinen matkailustrategia laadittiin jo vuonna 2006 ja vuonna 2015 julkaistiin kestävän matkailun strategia. Kestävän matkailun strategiaan liittyy erillinen toimenpideohjelma, joka yhdessä strategian kanssa muodostaa tiekartan Suomenlinnan matkailun kehittämiselle vuoteen 2020 saakka.

Kestävän matkailun strategian avulla:

 • Minimoidaan matkailusta Suomenlinnan suojelulle ja ylläpidolle aiheutuvia haittoja.
 • Tuetaan palveluyrittäjien mahdollisuuksia taloudellisesti kannattavaan liiketoimintaan.
 • Hyvinvoiva Suomenlinna säilyttää autenttisen luonteensa
 • Suomenlinna tuottaa maailmanperintökohteen tarkoituksen mukaisesti kävijöille hyvinvointia
 • Suomenlinna näyttää muille kulttuuriperintökohteille esimerkkiä.

Unesco maailmanperintökeskus on nostanut kestävän matkailun yhdeksi painopisteistään. Suomenlinnan strategia on laadittu osana Unescon maailmanperintö ja kestävä matkailu -ohjelman konkretisoivaa yhteistyötä. Unescon maailmanperintökeskus on valinnut vuonna 2018 Suomenlinnan yhdeksi neljästä pilottikohteesta, jotka testaavat kestävän kehityksen How to -työkalupakkiin liittyvää kestävän matkailun arviointityökalua. Suomenlinnan kestävän matkailun strategia on lisäksi huomiotu useaan otteeseen kansainvälisesti erinomaisena esimerkkinä myös muille maailmanperintökohteille.

Kun Suomenlinnan pitkäjänteisessä kehittämisessä käytetään ohjenuorana kestävän matkailun strategiaa, yhteinen tekeminen näyttäytyy seuraavanlaisena:

 • Matkailu tukee maailmanperinnön säilymistä
 • Laadusta on tullut vahvuus
 • Mielikuva ympärivuotisesta kohteesta on vahvistunut
 • Toimivat verkostot vievät kohdetta eteenpäin
 • Kaikki viestivät yhdessä maailmanperinnöstä

Lisätietoa Unescon maailmanperintökeskuksen kestävän matkailun ohjelmasta

Tutustu Unescon Kestävän matkailun ’How-To’ -työkalupakkiin

Kestävän matkailun visio ja painopistealueet Suomenlinnassa

Strategisen vision mukaan Suomenlinna on vuonna 2020 kansainvälisesti arvostettu merilinnoitus, jossa matkailun ja suojelun yhteisenä päämääränä on aito ja elinvoimainen maailmanperintökohde. Suomenlinna on myös paikka, jossa yrittäjät menestyvät tarjoamalla laadukkaita palveluita, asukkaat viihtyvät ja kävijät kokevat osallistuen elämyksiä, jotka lisäävät heidän hyvinvointiaan. Vuonna 2020 Suomenlinna on kestävän matkailun mallikohde.

Hoitokunnan visio, strategia ja arvot esitettynä kuvassa.

Kestävän matkailun strategiassa määritettiin viisi painopistealuetta vuosille 2015-2020.

 • Matkailun vaikutusten hallinta ja hyötyjen kotiuttaminen
 • Laadukkaan kävijäkokemuksen ylläpitäminen
 • Kesäkohteesta ympärivuotiseksi kohteeksi
 • Verkostomaisen toiminnan kehittäminen
 • Maailmanperintöarvoista viestiminen
Strategian toimenpideohjelma ja seuranta

Suomenlinnan kestävän matkailun strategian päivittäminen on aikataulutettu tehtäväksi maailmanperintökohteen hoitosuunnitelman päivityksen sekä kohteesta Unescolle tehtävän määräaikaisraportoinnin jälkeen. Kestävän matkailun strategian päivitys aloitetaan vuonna 2020.

Suomenlinnan kestävän matkailun strategian toteutumisen varmistamiseksi ja sen ajan tasalla pysymiseksi toimenpideohjelmaa pidetään matkailukohteen toiminnan konkreettisena ohjenuorana. Sen toteutumista seurataan ja raportoidaan vuosittain. Toimenpidesuunnitelmaa käydään läpi yhdessä toimijoiden kanssa vuosittain kohteen matkailuverkostotapaamisessa.

Suomenlinnan tie matkailukohteeksi

Suomenlinnalla on ollut matkailuarvo on jo linnoituksen Ruotsin vallan ajalta lähtien.

Suomenlinnassa vierailee moninainen joukko kävijöitä

Kävijätutkimuksen mukaan kävijät jakaantuvat kahteen selkeään ryhmään: nähtävyyteen tutustumaan tulleisiin matkailijoihin ja vapaa-aikaa ulkoillen viettäviin kaupunkilaisiin.

Kuvassa Suomenlinnan kesävalvoja pyöräilee. Hänellä on sininen paita jossa valkoisella teksti suomenlinna ja logo. Taustalla muuria ja etualalla valkoisia kukkia.

Hoitokunta kehittää ja koordinoi matkailua

Suomenlinnan hoitokunnan tehtävänä on koordinoida matkailutoimintaa ja sen kehittämistä pitkäjänteisesti. Hoitokunta luo ja vahvistaa rakenteita, joiden varaan matkailupalveluiden tuottajat voivat rakentaa palvelujaan ja tuotteitaan.

Kävijäpalveluita tuottaa joukko linnoituksen toimijoita

Suomenlinnassa toimii noin 30 matkailupalveluiden tuottajaa, joiden yhteistyöstä syntyy kävijän Suomenlinna-elämys. Monet näistä ovat pieniä, yhden hengen työllistäviä mikroyrityksiä ja joillekin matkailu on vain sivuelinkeino.

Runsaasti kävijöitä kävelemässä kesällä pääraitilla

Matkailun kasvu maailmalla, Suomessa ja Helsingissä näkyy myös Suomenlinnassa

Maailmassa tehtiin 1,32 miljardia ulkomaanmatkaa vuonna 2017. Yhä useammalla ihmisellä on mahdollisuus matkustaa. Suomeen suuntautuvassa kansainvälisessä matkailussa lyötiin vuonna 2017 kaikki ennätykset. Nämä trendit näkyvät myös Suomenlinnassa.

Kuvassa näkyy kustaanmiekan ammusvarastot, joita ympäröi keltaiset ukonpalkokasvustot. Taustalla näkyy meri

Kestävän matkailun periaatteet

Suomenlinna on aktiivinen toimija paitsi oman kohteensa kestävän matkailun kehittämisessä myös muiden maailmanperintökohteiden eteen tehtävässä matkailun kehittämistyössä kotimaassa ja ulkomailla. Suomenlinna on sitoutunut yhdessä Suomen muiden maailmanperintökohteiden ja kansallispuistojen kanssa kestävän matkailun periaatteisiin. Lue Suomenlinnan merilinnoituksen omalta sivustolta lisää.