Kuvassa muuria ja punaisia syksyn lehtiä

HKS-prosessin lausuntokierros

Hoito- ja käyttösuunnitelman kaksi ensimmäistä vaihetta: ”Historia ja nykytilanne” sekä ”Tulevaisuuden suuntaviivat” lähtivät lausuntokierrokselle loppuvuodesta 2018. Suomenlinnan hoitokunta vastaanotti 10 lausuntoa.

Suomenlinnan tulevaisuuden suuntaviivat linjattiin Suomenlinnan johtokunnassa marraskuussa 2018.

Hoito- ja käyttösuunnitelman kaksi ensimmäistä vaihetta: ”Historia ja nykytilanne” sekä ”Tulevaisuuden suuntaviivat” lähtivät lausuntokierrokselle tämän jälkeen loppuvuodesta 2018. Suomenlinnan hoitokunta vastaanotti 10 lausuntoa. Lausunnot saatiin seuraavilta tahoilta:

 • Helsingin kaupunki
  • Pormestarin kanslia
  • Kulttuuriympäristön toimiala
  • HKL HSL
  • Kulttuurin- ja vapaa-ajan toimiala
  • Pelastuslaitos
 • Opetus- ja kulttuuriministeriö
 • ICOMOS Suomen osasto ry.
 • Senaatti-kiinteistöt
 • Metsähallitus
 • Rauman kaupunki
 • Puolustusvoimat
 • Maanmittauslaitos
 • Ehrensvärd-seura ry
 • Tulli

Suomenlinnan tulevaisuutta suunnitellaan hoito- ja käyttösuunnitelmaprosessissa vuorovaikutteisesti. Työn onnistumisen kannalta on tärkeää, että lausuntoja saatiin useita ja sidosryhmät ovat sitoutuneita prosessiin.

Työ jatkuu prosessimaisesti toimenpideohjelman ja seurantajärjestelmän luomisella yhdessä Suomenlinnan verkoston kanssa, jossa työskentelyyn osallistuu 500 henkilöä. Mukaan voi liittyä ja kommentteja lähettää täällä.

Onnistumiset
 • Aktiiviseen osallisuuteen perustuvaa toimintamallia pidettiin esimerkillisenä tapana säilyttää Suomenlinna elävänä ja ajassa muuttuvana.
 • Vuorovaikutteisuus sai kiitosta usealta taholta.
 • Kaupungin lausunnoissa kiitosta saatiin Merellinen Helsinki -strategian huomioimisesta osana työtä.
Kehittämisehdotukset
 • HKS-työstä kertovat nettisivut saivat parannusehdotuksia, joiden tärkeimpänä sisältönä oli sivujen eri osioiden tasapainon ja yhtenäisyyden lisääminen. Lisäksi sivujen toivottiin erottuvan paremmin muusta suomenlinnanhoitokunta.fi -sivusta.
 • Valmisteilla oleva asemakaava toivottiin tuotavan esiin työssä.
 • Yksityisen sektorin rooli ja yritysten kehittymismahdollisuudet toivottiin tuotavan paremmin esiin.
Muutostoimenpiteet

HKS-työstä vastaava projektiryhmä on käynyt läpi lausunnot ja niissä tulleet kehittämisehdotukset. ”Historia ja nykytilanne”, sekä ”Tulevaisuuden suuntaviivat” -osioihin tehdään muun muassa seuraavia muutoksia

 • Historia ja nykytilanne -osion sivujen otsikoiden muotoiluja tarkennetaan.
 • Historia ja nykytilanne -osion alasivuihin tehdään sisältömuutoksia lausunnoissa esiin nousseiden kehitysehdotuksien myötä.
 • Tausta-aineistoihin lisättiin Suomen kansallinen maailmanperintöstrategia sekä WHC Strategic Action Plan.
 • Tulevaisuuden suuntaviivoja tarkennetaan kahden painopisteen osalta.
 • Tulevaisuuden suuntaviivoissa esiin tuodut kestävän kehityksen painopisteet tarkennetaan toimenpideohjelmassa.
 • Suomenlinnan luontoarvot tuodaan paremmin esiin kulttuurin ja historian arvojen rinnalla. Osallistuvaa ja vuorovaikutteista työskentelytapaa jatketaan myös toimenpideohjelmaa ja seurantajärjestelmää luotaessa ja sitä toteutettaessa.