Työpajatyöskentelyä verkostotyöpajassa 22.10.

Verkostotyöpajat 2019

Hoito- ja käyttösuunnitelmaprosessin verkostoyhteistyö jatkui vuonna 2019 työpajoissa, joissa työstettiin toimenpideohjelmaa.

Vuoden 2019 aikana toimenpideohjelmaa on työstetty viidessä avoimessa verkostotapaamisessa yhdessä sidosryhmien kanssa. Tapaamisten tuloksiin voit tutustua tällä sivulla. Kiitos kaikille aktiivisesta osallistumisesta!

Verkostotyöpaja 5: Toimenpideohjelmasta käytännöiksi

Vuoden viimeisessä työpajassa oli mukana noin 50 osallistujaa. Aiheena oli, miten hoito- ja käyttösuunnitelman toimenpideohjelmasta siirrytään käytännön tekoihin.

Johtaja Tove Damholt tanskalaisesta Stevns Klint -maailmanperintökohteesta kertoi kokemuksiaan kestävän matkailun strategian tekemisestä. Avainasemassa strategian onnistumisessa oli yhteistyö paikallisten toimijoiden kanssa. Kun strategia oli yhdessä laadittu, kaikki sitoutuivat yhteisiin tavoitteisiin aivan uudella tavalla. Paikallinen olutpanimo polkaistiin käyntiin osuuskuntapohjalta, ja pyöränvuokraustoiminta saatiin nopeasti alkuun eri toimijoiden yhteistyöllä.

Rakennuttajapäällikkö Selja Flink Senaatti-kiinteistöistä kertoi, että Senaatti-kiinteistöt aikoo tehdä ympäristökartoituksen ja rakennushistoriallisen selvityksen Merisotakoulusta. Senaatti-kiinteistöt aikoo myös järjestää seminaarin Merisotakoulun historiasta ja tulevaisuudesta.

Osakas Aarni Kivinen esitteli puolisen vuotta sitten perustettua Linna-baaria, joka toimii Suomenlinnan asukkaiden kohtaamispaikkana. Linna-baarissa kuka tahansa voi järjestää erilaisia tapahtumia ja toimintaa. Baari toimii yhteistyössä alueen toimijoiden kanssa, ohjaten asiakkaita myös muihin ravintoloihin ja kahviloihin. Ympäristöystävällisyys on baarissa tärkeässä roolissa, eikä esimerkiksi kertakäyttöisiä mukeja ole lainkaan käytössä.

Työpajatyöskentelyn aikana keskustelu oli vilkasta. Kaikissa ryhmissä korostui yhteistyön, keskustelun ja verkostoitumisen merkitys hoito- ja käyttösuunnitelman tavoitteiden saavuttamisessa. Yhteistyölle toivottiinkin lisää aikaa ja mahdollisuuksia myös jatkossa.

Verkostotyöpaja 4: Palvelut Suomenlinnassa

Huhtikuun työpajassa ideoitiin uusia teemaan (Palvelut Suomenlinnassa) liittyviä toimenpide-ehdotuksia ja käsiteltiin koko kevään aikana syntyneitä ehdotuksia ja painopisteitä. Toimenpide-ehdotusten ideoiminen ja äänestys toteutettiin ryhmissä.

Ryhmät äänestivät (30 ääntä/ ryhmä) parhaista toimenpide-ehdotuksista. Mukana ehdotuksissa olivat kaikki kevään aikana syntyneet uudet ideat ja edellisen vuoden työpajoissa parhaimpana pidetyt ehdotukset, jotka olivat uniikkeja, toteuttamiskelpoisia eli yhdenmukaisia tulevaisuuden suuntaviivojen kanssa. Teemoista eniten ääniä saivat palvelut, kestävä kehitys sekä logistiikka ja liikenne.

Parhaita ehdotuksia (6 ääntä tai enemmän) olivat:

 • Osallistutaan vesiliikenteen tavara- ja henkilökuljetusten kehittämiseen ja kilpailuttamiseen osana kaupungin liikenneverkkoa, julkisina ja yksityisinä palveluina
 • Kaupunki (HSL) selvittävät liikenteen maksuttomuutta vakituisille asukkaille ja työntekijöille (maksutonta muuallakin saaristossa)
 • Järjestetään ympärivuotinen ambulanssi ja palokunta Suomenlinnaan Pelastuslain uudistaminen kulttuuriarvot huomioon ottavaksi
 • Merelliseen yrittäjyyteen soveltuvien toimitilojen ja paikkojen kartoitus ja avoin markkinointi
 • Sisäinen tavarankuljetuspalvelu (lihasvoimalla tai sähköllä toimiva)
 • Asukkaiden ekstranettiin palveluhakemisto (mukaan myös esim. koirien ulkoiluttajat, lastenvahdit, ompelijat yms. halukkaat)

Video: Suomenlinna Helsingin kaupungiosana. Video on kuvattu alkuvuodesta 2019.

Miten tuen palveluita Suomenlinnassa?
Verkostotyöpaja 3: Suomenlinna Helsingin kaupunginosana

Osallistujat saivat ideoida vapaasti teemaan liittyviä uusia ehdotuksia. Ideoiden lisäksi aiemmin kerättyjä toimenpide-ehdotuksia käytiin läpi pelaamalla tapahtumaan muotoiltua lautapeliä. Pelin ideana oli parhaiden ehdotusten erottaminen ja työstäminen yhdessä.

Työpajassa työskenneltiin ryhmissä, jotka lopuksi valitsivat oman suosikkinsa toimenpide-ehdotuksista:

 • Pelastuslain uudistaminen kulttuuriarvot huomioon ottavaksi
 • Keskustellaan logistiikkayritysten kanssa Suomenlinnan tavara- ja henkilöliikenteen kestävistä ratkaisuista
 • Käytän Suomenlinnan palveluita
 • Logistiikan monipuolistaminen, esim. kaupunkipyörät, pyörien kuljetus lautalla, huoltolautan aikataulut, vesiliikennettä myös muualta kuin kauppatorilta
 • Asukkaat pyrkivät omalla toiminnallaan lisäämään yhteisöllisyyttä, jota tuetaan
 • Turvallisuus. Varashälytys, kukaan ei kaupungista tule. Onnettomuus, minne talvella ohjautuu? Viranomaiskampusten yhteistyö ja viestintä kehitettävä
 • Jaetaan tietoa Suomenlinnan korjausvelasta kaupungin ja valtion investointien perustaksi. Pyritään varmistamaan riittävät resurssit Suomenlinnan kehittämiseen ja ylläpitämiseen.

Suurin osa näistä ehdotuksista perustuivat osallistujien ideoille. Yhteensä uusia toimenpide-ehdotuksia kertyi työpajassa yli 30.

Video: Suomenlinna Helsingin kaupungiosana. Video on kuvattu alkuvuodesta 2019.

Mitä voin tehdä säilyttääkseni Suomenlinnan eloisana kaupunginosana?
Verkostotyöpaja 2: Historian merkitys ja paikan henki

Kevään toisessa avoimessa verkostotyöpajassa oli mukana noin 30 osallistujaa, jotka jatkoivat Suomenlinnan hoito- ja käyttösuunnitelman toimenpideohjelman rakentamista. Työpajan aiheena oli “Historian merkitys ja paikan henki”.

Työpajassa kommentoitiin ja muotoiltiin paremmiksi toimenpide-ehdotuksia teemaan liittyen. Osallistujat kiittivät kestävään kehitykseen, kuljetukseen, huoltoliikenteeseen ja arvoihin liittyviä ideoita, mutta useimmat toivoivat lisää toimenpiteitä historiaan ja perintöön liittyen. Näiden ehdotusten tärkeydestä oltiin yhtä mieltä:

 • Pohditaan uusia logistiikkaratkaisuja huoltoliikenteen osalta
 • Valitaan mittarit kestävän kehityksen tavoitteiden seurantaan Suomenlinnassa
 • Sitoudutaan lisäämään pyörällä tehtävien kuljetusten määrää ja käyttämään autoa vain tilanteen vaatiessa
 • Käymme jatkuvaa arvokeskustelua ja pohdimme yhdessä, kuinka säilyttää paikan henki

Toimenpiteitä työstettiin ryhmissä, jotka arvioivat niiden vaikutuksia ja toteuttamisen helppoutta. Kokonaisuudessaan ehdotuksiin kaivattiin vielä lisää konkretiaa.

Työpajassa yhteistyö muiden toimijoiden, asukkaiden, kävijöiden, toimijoiden, viranomaisten ja hoitokunnan kanssa oli tiivistä ja keskittynyttä. “Hyvä oli”, kuului välitön palaute.

Lopuksi osallistujat saivat valita, millaisiin ehdotuksiin he olisivat valmiita käyttämään omaa aikaansa joka viikko. Nämä ehdotukset saivat eniten minuutteja käyttöönsä:

 • Tehdään yhteistyötä kaupungin ja hoitokunnan kesken asemakaavoituksen edistämiseksi
 • Toimitaan yhdessä ja puhalletaan yhteen hiileen, koska kukaan ei pysty yksin ylläpitämään Suomenlinnaa
 • Vähennetään energiankulutusta
 • Annetaan historian merkityksen ohjata toimintaamme, ja kasvatetaan ymmärrystä sen merkityksestä
 • Käymme jatkuvaa arvokeskustelua ja pohdimme yhdessä, kuinka säilyttää paikan henki

Video: Historian merkitys ja paikan henki. Video on kuvattu tammikuussa 2019.

Miten tuen paikan henkeä ja historian merkityksen säilymistä?
Verkostotyöpaja 1: Kaikkien Suomenlinna

Kevään ensimmäinen verkostotyöpaja keräsi yli 30 osallistujaa yhdessä rakentamaan koko Suomenlinnan hoito- ja käyttösuunnitelman toimenpideohjelmaa. “Kaikkien Suomenlinna” toteutetaan kestävästi ja Suomenlinnan arvoihin pohjautuen. Yhteistyö ja vastavuoroisuus toistuivat keskustelussa. Toimenpiteiden pitää olla kaikille sopivia ja pohjautua vuorovaikutukseen hoitokunnan, viranomaisten, toimijoiden, asukkaiden, vierailijoiden ja kaupunkilaisten kesken.

Osallistujat työstivät työpajan aikana toimenpide-ehdotuksia ryhmissä. Kuusi ehdotusta tuntui useimmista sopivalta:

 • Perustetaan avoimen yhteistyön pyöreä pöytä, jossa Suomenlinnan asukkaat ja toimijat kohtaavat vähintään neljännesvuosittain ja suunnittelevat yhteistä toimintaa
 • Aloitetaan/mahdollistetaan ympärivuotisten tapahtumien suunnittelu ja toteutus yhteistyössä asukkaiden, kaupunginosan toimijoiden ja kaupungin kanssa
 • Toteutetaan digitaalinen ratkaisu, esimerkiksi paikannusta hyödyntävä sovellus, joka tarjoaa kävijöille lisää tietoa maailmanperintökohteesta, luo kokemuksellisuutta ja ohjaa palveluiden käyttöön
 • Tarjotaan tukea vapaaehtoisvoimin järjestetyille tapahtumille auttamalla järjestelyissä ja markkinoinnissa vastikkeetta
 • Kehitetään ja lisätään sisä- ja ulkotilojen opasteita
 • Parannamme mahdollisuuksia käyttää vaihtoehtoisia kulkuvälineitä Suomenlinnan alueella

Työpajassa käytiin läpi myös Suomenlinnan tulevaisuuden suuntaviivoihin liittyvät avainkäsitteet, kuten avoimuus, vuorovaikutus, kestävä matkailu, saavutettavuus ja jälkipolvet. Dialogissa korostettiin jatkuvuutta ja maailmanperintökohteen ja sitä ympäröivän luonnon säilymistä lapsille ja lastenlapsille, tiedon avoimuuden tärkeyttä ja luottamusta.

Video: Kaikkien Suomenlinna. Video on kuvattu joulukuussa 2018.

Miten parhaiten varmistan että Suomenlinna on tulevaisuudessakin kaikkien Suomenlinna?