Suomenlinnan arvot

Kaikki linnoituksen eteen tehtävä työ pohjaa Suomenlinnan arvoihin, joita ovat vahva paikan henki, kerroksellisuus ja jatkuvuus, elävä ja monipuolinen sekä sopusointu ja erilaisuus.

Kulttuuriperinnön – niin rakennusten, maiseman kuin toimintojenkin – suojelu, hoito ja restaurointi perustuvat paikkakohtaisesti määriteltyihin arvoihin. Tälle sivulle on koostettu Suomenlinnan kannalta keskeisimpiä arvoja. Suomenlinnan merilinnoitus on monipuolinen, nykyaikainen ja historiallinen kokonaisuus, mikä toteutuu moniulotteisissa arvoissa.

Maailmanperintökohteen yleismaailmalliset arvot ja merkittävyys

Maailmanperintökohteiden valinnan kriteerinä ovat yleismaailmalliset arvot ja merkittävyys (Outstanding Universal Value). Suomenlinnan merkittävyyttä on kuvailtu, kun Suomenlinna liitettiin maailmanperintöluetteloon vuonna 1991. Unescon kriteereiden mukaan Suomenlinna edustaa sotilasarkkitehtuurin historiassa merkittävällä tavalla aikakautensa yleisiä linnoitusperiaatteita ja sisältää erityispiirteitä. Suomenlinnan linnoittamisen mallina oli 1600- ja 1700-luvuilla laajasti käytetty bastionijärjestelmä, jota sovellettiin paikallisiin olosuhteisiin. 1800-luvulla sitä kehitettiin edelleen ajanmukaisin linnoituslaittein.

Suomenlinnan yleismaailmalliset arvot ja merkittävyys ovat luettavissa kokonaisuudessaan Unescon sivuilla.

Autenttisuus ja eheys

Maailmanperintökohteilta vaaditaan myös autenttisuutta ja eheyttä eli integriteettiä. Maailmanperintökohteen eheydellä viitataan siihen, että kohde on riittävän laaja, ehjä ja moitteettomana säilynyt. Suomenlinnassa eheys muodostuu eri aikakausina toteutettujen puolustus- ja käyttörakennusten sekä maiseman arkkitehtonisesta ja toiminnallisesta kokonaisuudesta. Maailmanperintökohde sisältää alkuperäiset linnoitukseen kuuluneet saaret ja on riittävän laaja muodostamaan ehjän ja kohteen arvot sisältävän kokonaisuuden.

Autenttisuus on puolestaan kulttuurisidonnainen arvo. Suomenlinnassa se merkitsee eriaikaisten linnoituslaitteiden, niiden välisten maisemavyöhykkeiden sekä eri aikakausien rakennuskannan muodostavaa kokonaisuutta, joka on säilyttänyt hyvin ominaispiirteensä niin materiaaleiltaan, rakennustavoiltaan kuin arkkitehtuuriltaankin.

Maailmanperintöön liittyvistä käsitteistä voit lukea tarkemmin täällä.

Mitä ovat Suomenlinnan arvot?

Suomenlinnan arvot perustuvat Suomenlinnan arvot -aiheisen verkostotapaamisen keskusteluihin 28.2.2018 sekä Suomenlinnan hoitokunnan henkilöstön arvokeskusteluihin 1.3.2018 ja 31.5.2018.

 • Vahva paikan henki
 • Kerroksellisuus ja jatkuvuus
 • Elävä ja monipuolinen
 • Sopusointu ja erilaisuus

Suomenlinnan arvot ovat monimuotoisia ja erilaisia. Ne ovat kytköksissä toisiinsa, mutta toisinaan ristiriitaisia. Monimuotoisuus kattaa eri osa-alueita: ajallisen kerroksellisuuden, asukkaiden monipuolisuuden eri-ikäisine ja eri sosiaaliluokista tulevine ihmisineen, toimintojen monipuolisuuden ja paikan elävyyden sekä maiseman ja viheralueiden monimuotoisuuden. Keskeistä Suomenlinnan arvoissa on myös niiden harmonia sekä luonnon ja rakennetun ympäristön sopusointu. Historiallisten arvojen rinnalla on Suomenlinna arvoihin kuuluu sen pysyminen asuinympäristönä ja elävänä kaupunginosana, jossa on koulu, kirjasto ja päiväkoti. Paikan henki syntyy kaikista näistä.

Mitä Suomenlinnassa arvostetaan?

Antikvaariset arvot (historia, kulttuurihistoria, arkeologia, rakennusarkeologia)

 • Suomenlinnan historia liittyy kolmeen aikakauteen, ruotsalaiseen, venäläiseen ja suomalaiseen
 • Historian jatkuvuus, historian ”säilyminen” ja ”säilyttäminen” jälkipolville.
 • Vanhimpia säilyneitä kaupunkiympäristöjämme, ja osa laajempaa linnoitusten kokonaisuutta. Suomenlinna on ollut usein maailman tuulahdusten kauttakulkupaikka muualle Suomeen.
 • Suomenlinnan rakennushistoria on ainutlaatuista.
 • Ihmisillä ja tarinoilla on merkitys paikan historiassa.

Arkkitehtoniset arvot (rakennustekniset, materiaaliset)

 • Arvostus rakennusten säilyttämiseen korostui, ei niinkään arkkitehtoniset arvot.
 • Fyysiset rakenteet, rakennukset ja vallit ovat arvo.
 • Korjausrakentamisella on esikuvallinen asema.
 • SLHK ymmärtää, että suunnitteluun tarvitaan ja että siihen kannattaa käyttää aikaa. Restauroinnin arvot ja asema on ymmärretty, korjausrakentaminen on hyvin toteutettu, ”OKM:n rahat on hyvin käytetty”.
 • Arvot on integroitu toimintaan, ja uskotaan, että vanha kestää.

Esteettiset arvot (maisemalliset, puutarhataiteelliset)

 • Maisema ja sen monimuotoisuus, tätä täsmennettiin näkösuunnilla mereltä ja merelle.
 • Meren läheisyys ja merellisyys lisäävät maiseman arvoa ja korostavat sen vaikutusta paikan tunnelmaan.
 • Euroopan kaunein linnoitus.
 • Suomenlinnan sijainti: linnoitus on meren eristämä ja välimatkan päässä kaupungista.
 • Monimuotoinen kauneus, valokuvauksellisuus.

Luontoarvot

 • Yksittäinen sana luonto mainittiin useasti.
 • Luonto ja kasvillisuus (sotilasaika, painolastit), luontoarvot ja tulokaskasvit, saaristoluonto, monimuotoinen kasvillisuus ja eläimistö.
 • Suomenlinnan luonto ja miljöö on ainutlaatuista.

Käyttöarvot (voimavara [esim. työ, asuminen] / virkistys [henkinen ja fyysinen], matkailu, opetus, tutkimus / taloudellinen [esim. vuokrat, ostovoima])

 • Paikka, jossa asutaan yli sukupolvien, elävä kaupunginosa. Suomenlinnaa ei ole ”museoitu”.
 • Rakennuksia käytetään edelleen
 • Suomenlinna on työympäristö
 • Palvelut: kirjasto, koulu ja päiväkoti, kauppa ja kirkko. Käytön jatkuvuudet ovat tärkeitä (telakka, viranomaistoiminta eli rajavartiosto, tulli, poliisi, Merisotakoulu, Upseerikerho). Palveluiden säilymisen merkitys on suuri.
 • Veneet ja veneily, infra ja kunnossa oleva infrastruktuuri.
 • Suomenlinnan ympäristö elinkeinona ja harrastus- ja seuratoimintana.
 • Kiinnostava kaikkina vuodenaikoina, saavutettavuus on kunnossa.
 • Suomenlinnassa virkistytään ja rentoudutaan.
 • Kestävä matkailu.
 • Suomenlinnaa on elävöitetty, tiloja on avattu lisää ja palvelut ovat lisääntyneet.
 • Tarjotaan tietoa: opastuksen jatkuva kehitys ja kadonneen ympäristön esitteleminen.

Sosiaaliset arvot (kulttuurilliset, yhteisölliset)

 • Asukkaiden monipuolisuus ja pysyvyys, sukupolvien jatkuvuus
 • Koulun ja päiväkodin säilyminen.
 • Aktiivinen kaupunginosa, elävä ja monipuolinen, moniarvoinen asukasyhteisö, hyvä kasvuympäristö
 • Yhteisöllisyys ja yhteisö.
 • Urbaani ja kyläyhteisö yhdistyvät.
 • Monipuolisuus ja erilaiset toiminnat.
 • SLHK:n aktiiviset suhteet toimijoihin, osallistaminen, hoitokunnan fyysinen lähestyttävyys

Symboliset ja muistiarvot

 • Suomenlinnaa arvostetaan ympäri Suomea ja se herättää ylpeyttä.
 • Suomenlinna on ainutlaatuinen ja esimerkkinä toimiva yhteinen MP-kohde.
 • Arvokasta ovat muistot, kotiseutu tai muut kokemukseen liittyvät muistot.
 • Suomenlinnan rakennushistorian pysyvyys on arvo, samoin Suomenlinnan kerroksellisuus.

Aineettomat arvot (paikan henki, kokemuksellisuus)

 • Lauttamatka on irtaannuttaa arjesta ja nykyisyydestä, aikamatka historiaan, siirtymäriitti.
 • Perinteet/perinteinen tekeminen ja niiden säilyminen, puuhastelijat, työnteon ja luonnon äänet, sitoutumisen jatkuvuus. Telakan huippuosaajia ei saa menettää! Käsityötä ei voi ”digillä” korvata.
 • Rauha ja tunnelma. Hiljaisuus ja pimeys ilta-aikaan. Alkuperäisyys, henkisyys, asukkaiden ja kävijöiden turvallisuus, turvallisuus yleisesti, maailmanrauha.
 • Omaleimaisuus, Suomenlinna on paikka, jossa ei jahdata trendejä.
 • Kaikkea ei saa suunnitella ja uudistaa: rosoisuus ja rouheus ovat Suomenlinnan ominaispiirteitä.
 • Suomenlinna on aito.
 • Keidas keskellä kaupunkia. Elämää ei voi museoida.

Hallinnointiin, suunnitteluun ja kehittämiseen liittyvät arvot

 • Omistajuus ja strategiset linjaukset: tasapainoilu suojelun ja jokapäiväisen elämän välillä.
 • Yksissä käsissä (hoitokunta), omistus ei saa pilkkoutua, jotta kokonaisuus säilyy.
 • Eettisyys yleisperiaatteena kaikelle toiminnalle, moraalinen aspekti. Suomenlinnassa ei tarvita uutta.
 • Autottomuus, autojen vähentäminen vaikuttaa kokemukseen.
 • Köyhyys ja niukat resurssit ovat pelastaneetkin.
 • Kaupungin ja valtion suhde, sopimukset.
 • Avoimuus ja luotettavuus, ammattitaitoisuus.
 • Paikalliset otetaan huomioon kehittämisessä.
Kulttuuriperintöön yleisesti liitettyjä arvoja

Antikvaariset arvot
Historialliset
Kulttuurihistorialliset
Arkeologiset
Rakennusarkeologiset

Arkkitehtoniset arvot
Rakennustekniset
Materiaaliset

Esteettiset arvot
Maisemalliset
Puutarhataiteelliset

Luontoarvot

Monimuotoisuus

Käyttöarvot
Voimavara (esim. työ, asuminen..)
Virkistys (henkinen ja fyysinen), matkailu, opetus, tutkimus)
Taloudelliset (esim. vuokrat, ostovoima)

Sosiaaliset
Kulttuuriset
Yhteisölliset

Ekologiset

Symboliset ja muistoarvot