Sveaborgs värden

Allt arbete som görs för fästningen grundas på värderingarna för Sveaborg, vilka är en mäktig atmosfär, skiftningar och kontinuitet, levande och mångsidig samt harmoni och olikheter. Sveaborgs sjöfästning är en mångsidig, modern och historisk helhet vilket förverkligas i flerdimensionella värderingar.

Skydd, skötsel och restaurering av kulturarv – när det gäller såväl byggnader, landskap som funktioner – grundar sig på de värden som har definierats för respektive plats.

Urvalskriterierna för världsarvsobjekt är att de ska vara av särskilt stort universellt värde och betydelse (outstanding universal value). Sveaborgs betydelse beskrevs då Sveaborg inskrevs på världsarvslistan 1991.

Vilka är Sveaborgs värden?

  • Sveaborgs värden är mångsidiga, sammankopplade med varandra och samtidigt motstridiga.
  • Sveaborg rymmer flera olika typer av värden.
  • Mångsidigheten omfattar olika delområden: den tidstypiska skiktningen, mångfalden hos de boende med människor i olika åldrar och från olika sociala klasser, variationen i funktioner, ställets livskraft och mångsidigheten i landskap och grönområden.
  • Mångfalden och den ändå samtidiga harmonin i värdena.
  • Kombinationen av natur och historia och samstämmigheten och olikheterna mellan naturen och den byggda miljön.
  • Förutom de historiska värdena: boendemiljön och den levande stadsdelen med skola, bibliotek och daghem.
  • Allt detta tillsammans utgör platsens själ.