Sveaborgs värden

Allt arbete som görs för fästningen grundas på värderingarna för Sveaborg, vilka är en mäktig atmosfär, skiftningar och kontinuitet, levande och mångsidig samt harmoni och olikheter.

Skydd, skötsel och restaurering av kulturarv – när det gäller såväl byggnader, landskap som funktioner – grundar sig på de värden som har definierats för respektive plats. På den här sidan har de mest centrala värden för Sveaborg sammanställts. Sveaborgs sjöfästning är en mångsidig, modern och historisk helhet vilket förverkligas i flerdimensionella värden.

Urvalskriterierna för världsarvsobjekt är att de ska vara av enastående universellt värde och betydelse (Outstanding Universal Value). Sveaborgs betydelse beskrevs då Sveaborg 1991 togs upp på världsarvslistan. Enligt Unescos kriterier representerar Sveaborg i militärarkitekturens historia på ett betydande sätt allmänna fästningsprinciper för sin tidsperiod och har speciella särdrag. Modellen för befästningen av Sveaborg var stjärnfort, som användes på bred basis under 1600- och 1700-talet, som anpassades efter lokal förhållanden. På 1800-talet vidareutvecklades Sveaborg med moderna fästningsanordningar.

Sveaborgs universella värden och betydelse finns att läsa i sin helhet på Unescos webbplats.

Av världsarvsobjekt krävs även autenticitet och integritet. Med världsarvsobjektens autenticitet menas att objektet är tillräckligt stort, oförstört och bevarat i oförstört skick. På Sveaborg utgörs integriteten av den arkitektoniska och funktionella helheten, som försvars- och driftsbyggnaderna, som byggts under olika tidsperioder, och landskapet bildar. Världsarvsobjektet omfattar öarna som ursprungligen hört till fästningen och är tillräckligt stort för att bilda en komplett helhet, som uppfyller objektets värden.

Autenticiteten är å sin sida ett kulturbundet värde. På Sveaborg innebär det en helhet, som utgörs av fästningsanordningar från olika tidsperioder, landskapszonerna dem emellan samt byggnadsbeståndet från olika tidsperioder, i vilken egenskaperna med beaktande av materialen, byggnadssätten och arkitekturen har bevarats väl.

Sveaborgs värden baseras på diskussioner som fördes 28.2.2018 vid ett nätverksmöte med temat Sveaborgs värden samt 1.3.2018 och 31.5.2018 vid personalens värdediskussioner inom förvaltningsnämnden för Sveaborg.

  • Stark platsanda
  • Skiktning och kontinuitet
  • Levande och mångsidig
  • Harmoni och mångfald

Sveaborgs värden är mångsidiga och olika. De är förknippade med varandra, men står även i strid.  Mångsidigheten omfattar olika delområden: den tidstypiska skiktningen, mångfalden hos de boende med personer i olika åldrar och från olika sociala klasser, variationen i funktioner, platsens livskraft och mångsidigheten i landskap och grönområden. En central del av Sveaborgs värden är även dess harmoni och samstämmigheten i den byggda miljön. Vid sidan av historiska värden består Sveaborgs värden av dess beständighet som bostadsmiljö och rollen som levande stadsdel med skola, bibliotek och daghem. Allt detta tillsammans utgör platsens själ.