Kuvassa pyöriä asuinrakennuksen pihalla kesäisessä Suomenlinnassa

Förvaltningsnämndens hyresbostäder

Förvaltningsnämnden för Sveaborg förvaltar cirka 330 av Sveaborgs ca. 350 bostäder. Bostäderna som förvaltas av förvaltningsnämnden är av staten ägda fritt finansierade hyresbostäder.

Försvarsförvaltningen hyr cirka en tredjedel av bostäderna som tjänstebostäder åt sin personal. Försvarsförvaltningen beslutar om val av invånare till de hyrda bostäderna och hyr inte ut bostäder som hör till dess kvot till personer som inte hör till försvarsförvaltningens personal.

Bostadslägenheter som förvaltas av förvaltningsnämnden blir sällan lediga, endast några bostäder per år. Bostäderna blir lediga efter en grundlig renovering eller när de tidigare invånarna flyttar ut. Det byggs knappt några nya bostäder på Sveaborg.

De sammanlagt ca 315 bostäderna i Sveaborg är fritt finansierade hyresbostäder som ägs av staten. Hyresgästerna väljs genom utlottning. En del av bostäderna har hyrts ut till försvarsförvaltningen, för att användas som tjänstebostäder för dess personal. Försvarsförvaltningen beslutar om valet av hyresgäster till de bostäder som den har hyrt. Försvarsförvaltningen hyr inte ut bostäder som hör till dess kvot till personer som inte ingår i dess personal. Besluten om fördelningen av bostäder och de hyresavtal som bygger på dem är inte förvaltningsbeslut enligt förvaltningsprocesslagen (586/1996), utan privaträttsliga beslut som inte kan överklagas med stöd av denna lag.

I Ansöka om bostad

Kungörelse om bostäder som förklaras lediga för ansökan läggs ut på förvaltningsnämndens anslagstavla i Sveaborg och på ämbetsverkets webbplats. Ämbetsverket har inget kösystem till bostäderna.

I Sveaborg finns s.k. ateljébostäder i byggnaderna A 5 (lägenheterna E6, F7, F9, F10, G11 och G12) och E12 (lägenhet A 1) samt B 44–45. Beslut om fördelningen av ateljébostäderna fattas av chefen för Förvaltningsnämnden för Sveaborg. Förvaltningsnämndens utvecklingschef och disponent bereder hyreskontrakten för dessa ateljéavtal utifrån ett separat ansökningsförfarande som ordnas via expertorgan inom konst. Nya hyreskontrakt gällande ateljébostäderna ingås för en tidsbestämd period på fem år. Vid valet tas hänsyn till målet att förbättra verksamhetsförutsättningarna för personer i kreativa yrken. I hyreskontraktet med HIAP, Helsinki International Artist Programme, har förvaltningsnämnden gett HIAP rätt att ordna ansökningsförfarandet för ateljébostäderna B 44–45 och att fördela och hyra ut dessa bostäder.

En bostad eller ateljébostad kan i undantagsfall fördelas utan att först ledigförklara den för ansökan. Orsakerna till undantagsförfarandet antecknas i en motiveringspromemoria. Enligt ämbetsverkets arbetsordning kan en bostad hyras ut efter disponentens beslut utan ansökningsförfarande för en period på högst sex månader. Orsakerna till beslutet antecknas i en motiveringspromemoria.

II Val av hyresgäst

Ett centralt mål är att Sveaborg har en mångsidig invånarstruktur. För att bevara Sveaborg som ett livskraftigt område främjas boendemöjligheterna för barnfamiljer. Vid fördelningen av bostäder beaktas även sådana personer och familjer som behöver bo i Sveaborg på grund av arbetets natur eller som stöder bevarandet av Sveaborgs basservicenivå. Bostäder som lämpar sig som familjebostäder anvisas i första hand till större hushåll.

III Hyrans belopp och hyreskontraktet

Hyran per bostad meddelas alltid i anslutning till ansökningsförfarandet. Hyreskontraktet mellan hyresgästen och förvaltningsnämnden ingås alltid skriftligen. I hyreskontrakten iakttas lagen om hyra av bostadslägenhet 31.3.1995/481.

IV Ömsesidigt byte av bostäder

Chefen för Förvaltningsnämnden för Sveaborg fattar efter disponentens föredragning beslut om hyresgästernas ömsesidiga bostadsbyten på hyresgästernas egna förslag. Förvaltningsnämnden strävar efter att förhålla sig positiv till sådana byten om storleken hos de bostäder som ska bytas och invånarnas förändrade bostadsbehov talar för ett byte och om bytet inte orsakar stora reparationskostnader.