Kuninkaanportin tauluja kunnostettiin vuonna 2015.

Fas 1: Historia och nuläge

Arbetet med förvaltningsplanen är en kontinuerlig process som bearbetas i samarbete med andra parter. Den första delen i arbetet är kartläggning av historian och nuläget. Den nuvarande situationen och bakgrunden har beskrivits i helheter och det är utifrån dem som framtiden planeras.

Den aktuella förvaltningsplanen är en länk i den långa kedjan i förvaltningen av Sveaborg. I arbetet med underhåll och förvaltning beaktas tidigare planer och riktlinjer för Sveaborg samt förändringar i samhället.

Arbetet med förvaltningsplanen är en kontinuerlig process som bearbetas i samarbete med andra parter. Den första delen i arbetet är kartläggning av historian och nuläget. Utifrån historian och nuläget skisseras helheter som fungerar som grund för framtidsplaner. Helheterna har utformats utifrån responsen på den tidigare underhållsplanen. Historia och nuläge består av följande innehåll.

Man kan ta del av hela underhålls och förvaltningsprocessen här.

Storlandskapet

Utsikten och stadsmiljön vid havet som omger Sveaborgs fästning kallas för Sveaborgs storlandskap.

Kuvassa Suomenlinnan hoitokunnan toimisto talvella

Sveaborgs reparationsskuld

Med Sveaborgs reparationsskuld menas sådana åtgärder som behövs för att försätta objekten och områdena i ett sådant skick att det sedan räcker med regelbundet underhåll för att bevara dem.

Bevarande

Museiverket har framställt att Sveaborg ska skyddas enligt lagen om skyddande av byggnadsarv. Framställningen av skyddet och dess kartmaterial beskriver bevarandet av Sveaborg och objekten som ska skyddas.

Hållbar turism

För att trygga kulturell, social, ekologisk och ekonomisk framgång måste man kunna utnyttja medlen för hållbar turism.