Kuvassa syreenipensas täydessä kukkaloistossa

Hållbar utveckling

Syftet med FN:s mål för hållbar utveckling är att trygga förutsättningar för ett bra liv nu och i framtiden. Målen för hållbar utveckling är centrala också i utvecklingen av Sveaborgs sjöfästning. I arbetet för Sveaborg har man beslutat att fokusera på tre mål, som utgörs av klimathandlingar, samarbete och partnerskap samt hållbar turism.

Målet med hållbar utveckling är att trygga ett bra liv också för kommande generationer. Beslut enligt principerna om hållbar utveckling fattas inte på bekostnad av framtiden. Målet med dessa är i stället att säkerställa att vi inte lever över våra resurser. Målet med hållbar utveckling är att trygga att våra barn har likadana möjligheter som oss till ett bra liv.

Hållbar utveckling gäller inte enbart utveckling av miljön och ekologin, trots att de är en central del av hållbar utveckling. Likaså beaktas mänskliga rättigheter, social och kulturell hållbarhet samt ekonomiska aspekter.

FN:s medlemsländer kom överens om målen för hållbar utveckling vid toppmötet i New York år 2015. Syftet med målen för hållbar utveckling är att styra världens utveckling fram till år 2030. Hållbar utveckling kristalliserades till 17 mål, som å sin sida innehåller 169 undermål. Du kan ta del av alla mål och undermål på webbplatsen kestavakehitys.fi.

Öppna och förstora vidstående graf som skildrar FN:s 17 mål  genom att klicka på den.

Kaaviossa esitetään kuvakkeina YK:n seitsemäntoista kestävän kehityksen tavoitetta ruotsiksi

Målen för hållbar utveckling styr vårt arbete för Sveaborg och de är därför en viktig del också av förvaltningsplanen.

Under år 2018 gjordes en genomgång av alla mål jämte undermål i de workshoppar som ordnades på Sveaborg. Som ett resultat av samtalen beslöt man sig att fokusera på tre mål, som synnerligen väl lämpar sig för Sveaborg och det finländska samhället. Dessa tre mål ansågs vara de viktigaste för bevarandet av Sveaborg.

På Sveaborg har man beslutat att fokusera på klimathandlingar, samarbete och partnerskap samt hållbar turism. Dessa mål ingår i de åtgärder som vidtas för att bevara Sveaborg och de styr hela förvaltningsplanen.