Kuvassa Suomenlinnan hoitokunnan toimisto talvella

Sveaborgs reparationsskuld

Med Sveaborgs reparationsskuld menas sådana åtgärder som behövs för att försätta objekten och områdena i ett sådant skick att det sedan räcker med regelbundet underhåll för att bevara dem.

Med åtgärder avses upprustnings-, reparations-, bygg- och restaureringsåtgärder av landskap, strukturer och byggnader. Reparationsskulden innefattar inte nybyggnationer eller utvecklingsprojekt.

Reparationsskulden uppstår bland annat utifrån prioriteringsbeslut och otillräckliga resurser. Reparationsbehovet ökar i och med väderväxlingarnas urholkande effekt samt det slitage som uppstår på grund av ökat nyttjande. Den ökade reparationsskulden har olika konsekvenser, bland annat stegvis ökande restaureringskostnader.

I de bifogade kartorna presenteras de byggnader, strukturer och landskapsområden som bör repareras under de kommande fem åren. Det handlar inte om förvaltningsnämndens arbetsprogram eller upprustningsplan.

Kartta korjausvelastaKartta korjausvelasta

Förstora bilden genom att klicka på den