Katukivetys HKS

Förvaltningsplan

I förvaltningsplanen har det dragits upp riktlinjer för Sveaborgs framtid.

Förvaltningsplan görs i form av en process tillsammans med olika samarbetspartner. Unesco förutsätter att objekten har en förvaltningsplan med riktlinjer för skydd och utveckling av objekten. Sveaborgs förvaltningsplanen utförs tillsammans med ett brett nätverk i form av en process som framskrider hela tiden. Projektgruppen bildas av anställda i förvaltningsnämnden för Sveaborg och Museiverket.

Öppna förvaltningsplan

Förvaltningsplanen består av fyra delar:

  1. Historia och nuläge
  2. Riktlinjer för framtiden
  3. Åtgärdsprogram
  4. Uppföljning och bedömning av effekter

Åtgärdsprogram för förvaltningsplanen

För att säkerställa att förvaltningsplanen genomförs och hålls aktuell är detta åtgärdsprogram en konkret riktlinje för världsarvsobjektets verksamhet. Dess förverkligande uppföljs och rapporteras årligen. Åtgärdsprogrammet granskas varje år under objektets nätverksmöten. Samtidigt diskuteras situationen som genomförandet befinner sig i och eventuella ändringsbehov. Åtgärdsprogrammet omfattar både större projekt och mindre, konkreta uppgifter som säkerställer att förvaltningsplanen genomförs.

Åtgärdsprogrammet täcker tidsperioden 2020–2024. Liksom förvaltningsplanen gäller även åtgärdsprogrammet Sveaborgs nätverk på ett omfattande sätt. I åtgärdsprogrammet presenteras förvaltningsplanens mål som specificeras med separata åtgärder. I programmet definieras också aktören som bär det huvudsakliga ansvaret för att åtgärden genomförs samt deltagare och tidtabell. Åtgärdsprogrammet syftar till att vara en praktisk anvisning för alla delaktiga om hur de gemensamma målen uppnås. Programmet bedöms årligen och kompletteras vid behov.

Ett exempel på resultat från åtgärdsworkshoppen: ”Vi arbetar tillsammans eftersom ingen kan underhålla Sveaborg ensam!”

Hållbar utveckling: Hållbar turism

Vi uppdaterar Sveaborgs strategi för hållbar turism.

Ansvar: SLHK – Deltagare: Invånare, aktörer, Helsingfors stad, Helsinki Marketing, Sveaborgs nätverk

Kommentar: En åtgärd som ställts för 2020 men som flyttades till 2021 på grund av coronapandemin och genomfördes som en plan för kortare granskning till följd av de aktuella osäkerhetsfaktorerna inom turismens utveckling.

Hållbar utveckling: Samarbete och partnerskap – Sveaborg tillhör alla

Vi grundar en gemenskapslokal för invånare och besökare.

Ansvar: Invånare – Deltagare: Besökare

Kommentar: En åtgärd som ställts för 2020 och som en grupp på fyra invånare svarade på genom att öppna Linna Bar, en samlingspunkt riktad till invånare som erbjuder en lokal där föreningar osv. på Sveaborg kan hålla möten. Alla besökare är också välkomna till baren.

Hållbar utveckling: Samarbete och partnerskap – Sveaborg tillhör alla: Digitalisering

Vi utvecklar digital guidning som erbjuder besökare mer information, styr till användning av tjänster och skapar erfarenheter.

Ansvar: SLHK – Deltagare: Aktörer, besökare

Kommentar: En åtgärd som ställts för 2021. Genomförandet och ibruktagandet av Sveaborgs digitala guide skedde under coronapandemins undantagsförhållanden. Guiden utvecklas vidare under kommande år.

Hållbar utveckling: Samarbete och partnerskap – Sveaborg tillhör alla: Tillgänglighet

Vi bygger en tillgänglig WC i Gustavssvärd.

Ansvar: SLHK

Kommentar: En åtgärd som ställts för 2020. Utvidgningen av toaletten vid badstranden blev klar i juni 2020. Arbetet genomfördes av Sveaborgs fängelse.

Vi förbättrar säkerheten på badstranden på Vargön.

Ansvar: Helsingfors stad – Deltagare: SLHK

Kommentar: Nya trappor byggdes under 2021 av Helsingfors stad och SLHK.

Historiens betydelse och platsens anda

Vi programmerar en långsiktig plan för förvaltningsnämnden för Sveaborgs reparationsprojekt utifrån renoveringsskuldberäkningen.

Ansvar: SLHK – Deltagare: Helsingfors stad, Senatfastigheter, Helsingfors kyrkliga samfällighet

Kommentar: En åtgärd som ställts för 2020 och som genomfördes. Beräkningen uppdateras regelbundet.

Vi reparerar polis-, tull- och gränsbevakningsstationsbyggnaden.

Ansvar: SLHK – Deltagare: Polisen, Tullen och Gränsbevakningsväsendet

Kommentar: En åtgärd som ställts för 2020–2021. Lokalerna, gårdsområdena och staketet färdigställdes under 2021. Den tredje fasen genomförs under 2022.

Vi reparerar officersklubbens byggnad.

Ansvar: SLHK

Kommentar: En åtgärd som ställts för 2020–2021 och som genomfördes.

Vi gör en byggnadshistorisk utredning av Sjökrigsskolan.

Ansvar: Senatfastigheter

Kommentar: En åtgärd som ställts för 2020. Färdigställdes under 2021.

Sveaborg som en stadsdel med tjänster: Trafik

Vi konkurrensutsätter vattenbusstrafiken för det maritima Helsingfors.

Ansvar: Helsingfors stad – Deltagare: SLHK

Kommentar: En åtgärd som ställts för 2020. På grund av coronapandemin ingick SLHK och Forststyrelsen vattenbussavtal för att koppla Sveaborg och Skanslandet som är i kraft endast i ett år. År 2021 konkurrensutsatte förvaltningsnämnden för Sveaborg och Forststyrelsen sina vattenbusslinjer för 2+2 år.

Vi utreder avgiftsfriheten av färjetrafiken för invånare och arbetstagare samt säkerställer enhetlig behandling bland annat vad gäller transportavgifter för cyklar.

Ansvar: Helsingfors stad – Deltagare: SLHK, invånare, aktörer

Kommentar: En åtgärd som ställts för 2020. Inga strukturella ändringar har gjorts i färjetrafikens avgifter. SLHK och Sjökrigsskolan föreslog 2020 att Sveaborgs arbetsgivare vars arbetstagare har i bruk ett så kallat invånarpass kan transportera cyklar utan en separat avgift. Sveaborgs trafik ansåg inte att detta är möjligt. Den parlamentariska skärgårdsdelegationen som tillsatts av statsrådet föreslog år 2021 att Helsingfors stad skulle beakta alla bofasta i Sveaborg i den offentliga trafikens zonavgifter och i avgifterna för transport av fordon.

Vi utreder möjligheterna till en enhetlig digital betalningslösning inom färjetrafiken.

Ansvar: Helsingfors stad – Deltagare: SLHK, vattentrafikidkare

Kommentar: Sveaborgs trafik använder mobilbetalning och kontaktlös betalning på sin färja. Helsingfors stad har finansierat MaaS-gränssnittet genom vilket även vattenbussarnas digitala system kan tas i bruk.

Delning av ansvar och resurser: Delning av resurser och lagstiftning på en nationell nivå

Vi ingår ett samarbetsavtal med förvaltningsnämnden och Museiverket.

Ansvar: SLHK, Museiverket

Kommentar: En åtgärd som ställts för 2020 och som genomfördes. Verkställandet av avtalet uppföljs.

Vi tar i bruk förvaltningsnämndens och Brottspåföljdsmyndighetens gemensamma projektstyrningssystem.

Ansvar: SLHK, RISE

Kommentar: En åtgärd som ställts för 2020 och som genomfördes. Trello-verktyget används gemensamt.

Värderingar

Vi fortsätter diskussionen om värderingar genom att ordna öppna nätverkstillställningar.

Ansvar: SLHK – Deltagare: Sveaborgs nätverk

Vi fortsätter värdediskussionen med Museiverkets och förvaltningsnämndens årliga syner på plats.

Ansvar: SLHK, Museiverket

Vi säkerställer att alla som hör till Sveaborgs nätverk har fungerande diskussionskanaler.

Ansvar: SLHK

Hållbar utveckling: Klimatgärningar

Vi främjar både kulturell och teknisk hållbarhet med kunnig restaurering och renovering som genomförs vid rätt tidpunkt.

Ansvar: SLHK, Museiverket

Vi ökar kompetensen för så effektiva klimatgärningar som möjligt. Vi identifierar gärningar som för Sveaborgs del är så effektiva som möjligt och bildar en plan utifrån dem.

Ansvar: SLHK

Vi ökar informationen och kompetensen gällande minskningen av olika funktioners koldioxidavtryck.      

Ansvar: SLHK – Deltagare: Sveaborgs nätverk

Vi effektiviserar förvaltningsnämndens hantering av miljöärenden med ett miljösystem och upprättar ett miljöprogram på lång sikt för 2020–2030. Vi förbinder oss till ett miljöcertifikat som till sin påverkan är den mest effektiva.

Ansvar: SLHK

Kommentar: En åtgärd som ursprungligen ställts för 2020 men vars genomförande inte har slutförts.

Vi gör energieffektiva systemval i reparationerna.

Ansvar: SLHK – Deltagare: Fastighetsägare

Vi ökar värmeåtervinningen när vi moderniserar husteknikens utrustning.

Ansvar: SLHK – Deltagare: Senatfastigheter, Helsingfors kyrkliga samfällighet, privata fastighetsägare

Vi dimensionerar arbetsmaskiner och transportmateriel så att de är lämpliga för Sveaborg och deras användningsändamål.

Ansvar: SLHK, RISE – Deltagare: Aktörer

Vi skaffar el- och batteridriven materiel.

Ansvar: SLHK, RISE – Deltagare: Aktörer

Vi renoverar Sveaborgs avfallspunkter så att en så stor del av avfallet som möjligt kan utnyttjas med hjälp av sortering.

Ansvar: SLHK

Vi sorterar avfall på bästa möjliga sätt så att en så stor del av avfallet som möjligt utnyttjas.

Ansvar: SLHK, aktörer, invånare – Deltagare: Besökare

Vi följer upp skicket på byggnader, strukturer och miljön regelbundet och med noggranna metoder.

Ansvar: SLHK – Deltagare: Senatfastigheter, Helsingfors kyrkliga samfällighet, privata fastighetsägare

Hållbar utveckling: Hållbar turism

Vi utvecklar objektets planmässiga hantering av besökare med såväl digitala metoder som fysiska strukturer.

Ansvar: SLHK – Deltagare: Invånare, aktörer, Helsingfors stad, Helsinki Marketing, Sveaborgs nätverk

Vi följer antalet deltagare i gemensamma möten och användningen av Sveaborgs kommunikationskanaler.

Ansvar: SLHK

Vi utvecklar objektets skyltar och guidning enligt mottagen respons.

Ansvar: SLHK, Samfundet Ehrensvärd – Deltagare: Besökare, invånare

Vi utvecklar kommunikationen om Sveaborg som bostadsort och klargör märkningen av bostadsområden.

Ansvar: SLHK – Deltagare: Helsinki Marketing, aktörer, invånare

Kommentar: Denna åtgärd skulle vidtas under 2020. Åtgärder har genomförts, men de ska genomföras även i fortsättningen.

Vi förbättrar tillgängligheten och det lättlästa språket i kommunikationskanalerna.

Ansvar: SLHK – Deltagare: Aktörer

Hållbar utveckling: Samarbete och partnerskap – Sveaborg tillhör alla

Vi diskuterar Sveaborgs ärenden vid regelbundna tillställningar som är öppna för alla och inriktade till olika målgrupper (till exempel invånarkvällar, turismmorgnar, samarbetsgrupper mellan staden och förvaltningsnämnden).

Ansvar: SLHK – Deltagare: Helsingfors stad, aktörer, invånare

Vi diskuterar Sveaborgs ärenden i kommunikationskanaler som är öppna för alla och inriktade till olika målgrupper (till exempel Sveaborgs kanaler i sociala medier, invånarkommunikationskanalen Vianet, invånarnas ömsesidiga kanaler i sociala medier, Extranet för Sveaborgs aktörer).

Ansvar: SLHK – Deltagare: Sveaborgs nätverk

Vi utvecklar samarbetet mellan förvaltningsnämnden och Sveaborgs fängelse.

Ansvar: SLHK, RISE

Hållbar utveckling: Samarbete och partnerskap – Sveaborg tillhör alla: Digitalisering

Vi säkerställer att information som är nödvändig med tanke på bevarandet av världsarvsobjektet sparas och överförs till framtida aktörer.

Ansvar: SLHK, Museiverket, Riksarkivet

Vi effektiviserar användningen av underhållets digitala fastighetshantering inom uppföljning och dokumentering.

Ansvar: SLHK

Hållbar utveckling: Samarbete och partnerskap – Sveaborg tillhör alla: Tillgänglighet

Vi förbättrar bostädernas tillgänglighet vid reparationerna.

Ansvar: SLHK

Vi säkerställer att bryggorna är säkra. 

Ansvar: SLHK – Deltagare: Helsingfors stad, Försvarsmakten, Sveaborgs segelsällskap, Sveaborgs båtsällskap, Merenkävijät

Historiens betydelse och platsens anda

Vi reparerar garnisonskvarterets bostäder.

Ansvar: SLHK

Kommentar: Pågående långvarigt projekt.

Vi stöder bevarandet av funktioner som är kopplade till särskilt universellt värde, såsom dockan och Sjökrigsskolan, med kontinuerlig diskussion och genom att förbereda oss för ändringar i verksamhetsmiljön.

Ansvar: SLHK – Deltagare: Sveaborgs nätverk

Vi minskar behovet av större reparationer och förlänger byggnadernas livscykel med hjälp av regelbundet underhåll.

Ansvar: SLHK – Deltagare: Senatfastigheter, Helsingfors kyrkliga samfällighet, privata fastighetsägare

Sveaborg som en stadsdel med tjänster: Trafik

Vi renoverar Stora Svartöns huvudled.

Ansvar: Helsingfors stad – Deltagare: SLHK

Kommentar: En åtgärd som ställts för 2020 vars genomförande inleddes 2020 och fortsätter åtminstone under 2021 och 2022.

Vi håller färje- och vattenbussbryggorna i skick och planerar reparationer som samarbete.

Ansvar: Helsingfors stad, SLHK – Deltagare: Försvarsmakten, vattentrafikidkare

Vi beaktar verksamhet och transportsätt som följer hållbar utveckling i planeringen av trafiken till Sveaborg och Sveaborgs interna trafik.

Ansvar: SLHK – Deltagare: Invånare, aktörer, vattentrafikidkare

Sveaborg som en stadsdel med tjänster: Tjänster och företagande

Vi förbättrar energi- och resursekonomin för företag i Sveaborg.

Ansvar: Aktörer – Deltagare: SLHK

Vi använder aktörernas extranet som ett kommunikationsmedel.

Ansvar: SLHK, aktörer

Vi genomför enkätundersökningar bland invånare, företagare, arbetande och besökare. Vi offentliggör resultaten öppet.

Ansvar: SLHK – Deltagare: Invånare, aktörer, besökare

Vi använder lokala tjänster – ”vi köper från Sveaborg”.

Ansvar: Sveaborgs nätverk

Sveaborg som en stadsdel med tjänster: Boende

Vi utvecklar stadens tjänsteutbud för Sveaborgs invånare som samarbete.

Ansvar: Helsingfors stad – Deltagare: Invånare, SLHK

Vi utvecklar som samarbete användningen av lågstadiets lokaler så att de betjänar invånare i alla åldrar.

Ansvar: Helsingfors stad – Deltagare: SLHK, invånare

Vi reder ut hobbymöjligheterna för barn och unga på Sveaborg.

Ansvar: Helsingfors stad – Deltagare: SLHK, invånare

Kommentar: En åtgärd som ursprungligen ställts för 2020 men som har flyttats till denna kategori eftersom den inte är av engångskaraktär.

Vi stöder bevarandet av stadens tjänster, såsom skola och daghem, med processen för valet av hyresgäster för statens hyresbostäder.

Ansvar: SLHK

Vi reparerar sådana skador i bostäder som orsakar inomhusluft av dålig kvalitet.

Ansvar: SLHK

Delning av ansvar och resurser: Delning av resurser och lagstiftning på en nationell nivå

Vi säkerställer med de ansvariga myndigheternas samarbete att lagarna, förordningarna och skyddsbesluten är tillräckliga för att skydda Sveaborg och att både Sveaborg och andra världsarvsobjekt beaktas i lagstiftningen.

Ansvar: Museiverket, undervisnings- och kulturministeriet, miljöministeriet, NTM-centralen, SLHK

Vi delar in skyddsområdet i zoner i enlighet med världsarvskommitténs (2012) uppdrag.

Ansvar: Museiverket – Deltagare: SLHK

Vi renoverar och utvecklar Sveaborg med statens och stadens avtal om kostnadsfördelning.

Ansvar: Helsingfors stad, SLHK

Vi delar information från Sveaborgs renoveringsskuldberäkning som grund för investeringar.

Ansvar: SLHK

Vi utför detaljplanens nödvändiga förstudier som samarbete.

Ansvar: Helsingfors stad, SLHK

Vi bildar nätverk och deltar i det marina Helsingfors samarbetsgrupper.

Ansvar: Sveaborgs nätverk – Deltagare: SLHK

Vi känner till Sveaborgs säkerhetsansvar och avtalar under årliga möten om ansvarsdelningen och resursallokeringen för att säkerställa säkerheten.

Ansvar: SLHK, RISE, polisen, räddningsverket, Gränsbevakningsväsendet, Tullen

Vi erbjuder objekt och teman om Sveaborg för undervisning och forskning.

Ansvar: SLHK – Deltagare: läroanstalter

Vi följer restaureringsprojektens kostnader och tidtabeller för genomförande.

Ansvar: SLHK

Hållbar utveckling: Klimatgärningar

Vi mäter koldioxidavtrycket till exempel för byggnaders, trafikens och turismens del.

Ansvar: SLHK – Deltagare: Sveaborgs nätverk

Kommentar: Ursprungligen schemalagd att genomföras från och med 2020. Vi följer utvecklingen av beräkningsmetoder och inleder genomförandet i en så snabb tidtabell som möjligt.

Vi ordnar ett seminarium om Sveaborg och klimatförändringen med miljö- och kulturarvsorganisationer.

Ansvar: SLHK – Deltagare: Miljö- och kulturarvsorganisationer

Kommentar: Ursprungligen schemalagd att genomföras 2021. Åtgärden har inte genomförts under coronapandemin. Ärendet behandlades som ett ämne under förvaltningsnämnden för Sveaborgs, Museiverkets, Riksarkivets och Centralkommissionen för konsts gemensamma ansvarsseminarium år 2021. Flyttas till 2023.

Vi ordnar en energiworkshop med invånare och aktörer.

Ansvar: SLHK – Deltagare: Invånare, aktörer

Kommentar: En åtgärd som ställts för 2020 men som inte genomfördes under coronapandemin. Energiworkshoppen eller andra sätt att dela information bedöms under 2022. SLHK och Museiverket har inlett en diskussion om möjligheterna med alternativ energi.

Hållbar utveckling: Hållbar turism

Vi omarbetar Sveaborgsmuseets utställning och verksamhet.

Ansvar: SLHK, Museiverket – Deltagare: Samfundet Ehrensvärd, besökare

Kommentar: Museiverket har konstaterat att det inte har resurser att delta i finansieringen av en ny utställning. SLHK har ansökt om anslag för omarbetningen. Tills vidare finns det ingen finansiering och arbetet flyttas så att det genomförs tidigast 2023–2024.

Hållbar utveckling: Samarbete och partnerskap – Sveaborg tillhör alla

Vi utvecklar möjligheter att genomföra alternativt och frivilligt arbete.

Ansvar: SLHK – Deltagare: Helsingfors stad, Allians rf

Kommentar: En åtgärd som schemalagts för 2021 men som inte kunde genomföras på grund av coronapandemin. Flyttas till 2023.

Hållbar utveckling: Samarbete och partnerskap – Sveaborg tillhör alla: Digitalisering

Vi upprättar förvaltningsnämndens digitala plan och dess genomförandeplan.

Ansvar: SLHK – Deltagare: Valtori

Kommentar: SLHK i förvaltningsenhetens verksamhetsplan. Planen uppdateras enligt nya anvisningar från statsförvaltningen.

Vi upprättar en plan om att sammanställa informationsmaterial om Sveaborg så att det är öppet tillgängligt.

Ansvar: SLHK, Museiverket – Deltagare: Valtori

Kommentar: Flyttas så att den genomförs från och med 2024. Alla nödvändiga bakgrundsutredningar har ännu inte genomförts.

Hållbar utveckling: Samarbete och partnerskap – Sveaborg tillhör alla: Tillgänglighet

Vi bygger en utsiktsplats på Gustavssvärd som gör det möjligt att bekanta sig med objektet på ett säkrare sätt utan att nöta landskapet.

Ansvar: SLHK

Kommentar: En åtgärd som skulle planeras under 2020 men som uppsköts. Flyttas så att den genomförs i samband med åtgärderna som följer säkerhetsutredningen.

Historiens betydelse och platsens anda

Vi bygger en ny verkstad vid depån.

Ansvar: SLHK

Kommentar: En åtgärd planerad för 2020. Byggandet bedöms på nytt efter att Helen har informerat om reservkraftverkets behov av ny drivkraft.

Vi ordnar ett seminarium om Sjökrigsskolans historia och nuläge.

Ansvar: Senatfastigheter – Deltagare: SLHK

Kommentar: En åtgärd som ställts för 2020 men som uppsköts på grund av coronapandemin.

Vi säkerställer användningen av en aktuell kommunikationskanal för trafikärenden.

Ansvar: Helsingfors stad, SLHK – Deltagare: Vattentrafikidkare

Kommentar: En åtgärd som ställts för 2021 men som inte har genomförts.

Sveaborg som en stadsdel med tjänster: Tjänster och företagande

Vi beskriver hyresprocessen för lokaler och presenterar lediga lokaler på webbplatsen suomenlinna.fi.

Ansvar: SLHK

Kommentar: Ett mål som ställts för 2020. Hyresprocessen har omarbetats och beskrivits under 2021, men den presenteras inte på webbplatsen förrän under 2022.

Sveaborg som en stadsdel med tjänster: Boende

Vi väljer invånarmentorer som kamratstöd för nya och gamla invånare.

Ansvar: Invånare

Kommentar: En åtgärd som ställts för 2021. Har inte genomförts i detta format, men invånarsällskapet funderar på olika sätt att genomföra åtgärden.

Underhållsworkshoppar för invånarna.

Ansvar: SLHK – Deltagare: Invånare

Kommentar: En åtgärd som ställts för 2021. På grund av coronapandemin var det omöjligt att genomföra denna åtgärd. Flyttas till 2022 och genomförs till exempel som närvarotillställningar eller videoinfoblänkare.

Vi programmerar restaurerings- och reparationsprojekt noggrannare i de långsiktiga investeringsplanerna uppgjorda av förvaltningsnämnden för Sveaborg, Helsingfors stad, Senatfastigheter och Helsingfors kyrkliga samfällighet.

Ansvar: SLHK, Helsingfors stad, Senatfastigheter, Helsingfors kyrkliga samfällighet

Kommentar: En åtgärd som ställts för 2021. Genomfördes inte. Flyttas till 2022 för behandling hos styrelsen.

År 2022

Hållbar utveckling: Klimatgärningar

Vi sätter upp mätare för den hållbara utvecklingens mål.

Ansvar: SLHK – Deltagare: Sveaborgs nätverk

Kommentar: SLHK i förvaltningsenhetens verksamhetsplan

Vi känner till möjligheterna med cirkulär ekonomi i Sveaborg.

Ansvar: SLHK – Deltagare: Sveaborgs nätverk

Kommentar: SLHK i underhålls- och restaureringstjänsternas verksamhetsplan

Hållbar utveckling: Samarbete och partnerskap – Sveaborg tillhör alla: Tillgänglighet

Vi uppdaterar Sveaborgs tillgänglighetsplan.

Ansvar: SLHK – Deltagare: Helsingfors stad, aktörer

Kommentar: SLHK i restaureringsenhetens verksamhetsplan. Projektet startas 2022 men slutförs möjligtvis inte förrän 2023.

Historiens betydelse och platsens anda

Vi reparerar boendets stödlokaler på Västersvartö.

Ansvar: SLHK

Kommentar: SLHK i restaureringsenhetens verksamhetsplan. Färdigställdes delvis redan år 2021.

Vi reparerar småbåtsvarvet på Vargön och hyr ut det till en användare.

Ansvar: SLHK

Kommentar: SLHK i restaureringsenhetens verksamhetsplan. Reparation av området, uthyrningen sker möjligen först 2023.

År 2023

Hållbar utveckling: Samarbete och partnerskap – Sveaborg tillhör alla: Digitalisering

Vi upprättar en politik om förvaltningsnämnden för Sveaborgs samlingar.

Ansvar: SLHK, Museiverket

Sveaborg som en stadsdel med tjänster: Trafik

Vi utarbetar en logistikplan för det marina Helsingfors.

Ansvar: Helsingfors stad – Deltagare: SLHK

Delning av ansvar och resurser: Delning av resurser och lagstiftning på en nationell nivå

Vi uppdaterar utredningen av Sveaborgs storlandskap.

Ansvar: Helsingfors stad – Deltagare: SLHK

Vi mäter frivilligarbetets ekonomiska värde.

Ansvar: SLHK

Kommentera förvaltningsplanen

En central del av förvaltningsplanen för Sveaborg är samarbetet med intressenterna. Nu hoppas vi på kommentarer och åsikter om förvaltningsplanen.

Ympyrämuotoinen prosessikaavio

Processen med en förvaltningsplan

Sveaborgs förvaltningsplanen utförs tillsammans med ett brett nätverk i form av en process som framskrider hela tiden.

Historia och nuläge

Arbetet med förvaltningsplanen är en kontinuerlig process som bearbetas i samarbete med andra parter. Den första delen i arbetet är kartläggning av historian och nuläget.

Riktlinjer för framtiden

I den centrala delen av planen läggs riktlinjerna upp för Sveaborgs kommande årtionden. Dessa styr fokus på arbetet som görs för världsarvsobjektet.

Käsi kirjoittamassa toimenpidettä, taustalla pöydällä muita toimenpidelappuja

Åtgärdsprogram

Åtgärdsprogrammet tar riktlinjer för framtiden till en praktisk nivå och till en del av det dagliga arbetet för alla Sveaborgs intressenter.

Kustaanmiekka ilmasta kuvattuna.

Uppföljning och utveckling

Viktiga för framsteg i förvaltningsplanen är uppföljning och utveckling. Med hjälp av dem bedöms om planen fungerar som avsikten var.

Kontaktinformation

Riktlinjerna utarbetades vid workshoppar under år 2018 tillsammans med ett brett nätverk