Processen med en förvaltningsplan

Förvaltningsplanen har som mål att bevara ett välmående Sveaborg för kommande generationer. Arbetet utförs tillsammans med ett brett nätverk i form av en process som framskrider hela tiden.

Först utarbetades en översikt över historien och nuläget för att kunna skapa en grund för framtiden. Utgående från den drogs det upp riktlinjer för Sveaborgs framtid tillsammans med intressentgrupperna. Ett åtgärdsprogram som bidrar till att målen uppnås kommer att utarbetas uppskattningsvis år 2019.

Lika viktigt är övervakning, konsekvensbedömning och utveckling, som beräknas kunna uppnås år 2020. I utvecklingsfasen kommer man att fundera på om åtgärderna är korrekta och om det i den snabbt föränderliga världen kommit sådana ändringar som redan påverkar de delmål som tänkts ut för riktlinjerna för framtiden. Det är möjligt att man inser att dessa måste ändras för att bevara de stora målen tydligt i sikte och för att säkerställa att ett välmående Sveaborg bevaras för kommande generationer. Detta kommer återigen att resultera i bearbetning av åtgärdsprogrammet och därefter i uppföljning och utveckling.

Förvaltningsplanen framskrider och utvecklas hela tiden. Centralt i processen är intressentgruppernas medverkan och inflytelse. Vi bjuder in alla att värna om vårt gemensamma kulturarv och bevara Sveaborg för kommande generationer!

Du kan förstora schemat genom att klicka på det.