Kuvassa syreenipensas täydessä kukkaloistossa

Informationssäkerhet och behandling av personuppgifter

Information i olika former har en central roll för verksamheten i förvaltningsnämnden för Sveaborg. Att sörja för informationssäkerheten och dataskyddet är en del av ämbetsverkets verksamhet, riskhantering och ansvarsfulla verksamhetsprinciper. På denna undersida berättas hur informationssäkerheten har ordnats vid ämbetsverket.

Syftet med ämbetsverkets informationssäkerhetsarrangemang är att trygga uppgifterna och behandlingen av dem samt att hantera de risker som är förenade med dem. Vi arbetar enligt enhetliga verksamhetsprinciper och praxis för att uppnå en god nivå på informationssäkerhet och dataskydd.

I förvaltningsnämnden för Sveaborg avses med informationssäkerhet metoder för att skydda uppgifter i olika former (bl.a. i elektronisk form, i talad form, i pappersform) både under normala förhållanden, vid störningar under normala förhållanden och under undantagsförhållanden. Med skyddsåtgärder avses administrativa, tekniska och andra metoder som minimerar de riskfaktorer som hänför sig till verksamheten eller kundernas uppgifter.

Informationssäkerheten definieras med hjälp av följande tre begrepp:

  • Konfidentialitet: informationen är tillgänglig endast för dem som har rätt till den.
  • Integritet: uppgifternas riktighet och skyddet av den har ordnats så att uppgifterna inte kan omvandlas uppsåtligen eller oavsiktligt på ett sätt som äventyrar uppgifternas tillförlitlighet.
  • Tillgänglighet: information, informationssystem eller tjänster kan fås och är tillgängliga när de behövs.

Viktningarna för tryggandet av förtroendet, integriteten och tillgången ändras från fall till fall beroende på vilken typ av information som behandlas. Den information som behandlas vid ämbetsverket är i regel offentlig och öppen, varvid åtgärderna för att skydda informationens integritet och tillgänglighet betonas.

I datasäkerheten för förvaltningsnämnden för Sveaborg ingår utöver dataskydd även genomföranden som hänför sig till digital säkerhet, dataskydd och andra delområden av säkerheten, varav de viktigaste är:

  • Åtgärder som tryggar konfidentialiteten, integriteten, tillgängligheten och kontinuiteten i den digitala verksamhetsmiljön.
  • Åtgärder som överensstämmer med kraven i dataskyddsbestämmelserna och som säkerställer att integritetsskyddet och de rättigheter som tryggar integritetsskyddet tillgodoses när personuppgifter behandlas.
  • Personalsäkerhet, som säkerställer att de personer som arbetar med ämbetsverket lämpar sig för sin uppgift.
  • Fysisk säkerhet, med vilka man skyddar utrustnings-, kontors-, lager- och arkivlokaler, personer samt apparater och annat material mot fysiska hot och skador.
  • Avtalstekniska åtgärder för samarbete med intressentgrupper för att säkerställa att de principer och krav som beskrivs i denna policy uppfylls.

Behandling av personuppgifter

Förvaltningsnämnden för Sveaborg behandlar stora mängder personuppgifter i sin verksamhet. De viktigaste av dessa är våra invånarens och lokalhyresgästers personuppgifter samt personuppgifter som behandlas för verksamhet som anordnas på Sveaborg, som frivilligarbete. Behandlingen av personuppgifter och dataskyddsverksamheten hos Förvaltningsnämnden för Sveaborg styrs av EU:s dataskyddsförordning, den nationella dataskyddslagen samt anvisningar som gäller dataskydd på nationell och EU-nivå.

Det centrala i vårt dataskyddsarbete är att sörja för de registrerades integritet samt att tillgodose de registrerades rättigheter. Personuppgifterna, liksom även andra informationsresurser hos Förvaltningsnämnden för Sveaborg, skyddas genom informationssäkerhetsåtgärder. Information om dessa finns ovan. I dataskyddsbeskrivningarna på denna sida får du information om vilka personuppgifter om dig som vi behandlar i vår verksamhet och vilka rättigheter du har i fråga om dina personuppgifter.

Om du har några frågor om behandlingen av personuppgifter i Förvaltningsnämnden för Sveaborg, kan du kontakta registratorskontoret.

Om du vill utöva dina rättigheter i fråga om ett specifikt personregister, kontakta den kontaktperson som nämns i dataskyddsbeskrivningen i fråga. Försök specificera din begäran så noggrant som möjligt.

Mer information om ämnet får du i dataskyddsbeskrivningarna. Öppna dataskyddsbeskrivningarna genom att klicka på önskat ämne nedan.