Kävijöitä Kustaanmiekalla talvella 2016.

Hoito- ja käyttösuunnitelma

Hoito- ja käyttösuunnitelma linjaa, miten maailmanperintökohde Suomenlinna säilytetään hyvinvoivana jälkipolville tulevina vuosina.

Suomenlinnan hoidon ja käytön suuntaviivat linjataan hoito- ja käyttösuunnitelmassa, jota Unesco edellyttää maailmanperintökohteilta. Avaa hoito- ja käyttösuunnitelma uuteen välilehteen tästä linkistä (pdf).

Suomenlinnan hoito- ja käyttösuunnitelma muodostuu neljästä vaiheesta:

1. Historia
2. Nykytila
3. Tulevaisuus
4. Toimeenpano

Suomenlinnan arvot ja kestävän kehityksen tavoitteet ohjaavat suunnitelmaa.

Hoito- ja käyttösuunnitelman toimenpideohjelma

Hoito- ja käyttösuunnitelman toteutumisen varmistamiseksi ja sen ajan tasalla pysymiseksi tehty toimenpideohjelma on maailmanperintökohteen toiminnan konkreettinen ohjenuora. Sen toteutumista seurataan ja raportoidaan vuosittain. Toimenpideohjelmaa käydään läpi vuosittain kohteen verkostotapaamisissa. Samalla keskustellaan toteutumisen tilanteesta ja mahdollisista muutostarpeista. Toimenpideohjelma käsittää sekä isoja projekteja että pienempiä, konkreettisia tehtäviä, jotka varmistavat hoito- ja käyttösuunnitelman toteutumisen.

Toimenpideohjelma kattaa ajanjakson vuodesta 2020 vuoteen 2024. Hoito- ja käyttösuunnitelman tavoin myös toimenpideohjelma koskee laajasti Suomenlinnan verkostoa. Toimenpideohjelmassa esitellään hoito- ja käyttösuunnitelman tavoitteita, joita tarkennetaan erillisillä toimenpiteillä. Ohjelmassa myös määritellään toimenpiteiden päävastuullinen toteuttaja, osalliset sekä aikataulu. Toimenpideohjelman on tarkoitus olla kaikille osallisille käytännön ohje siitä, kuinka yhteiset päämäärät saavutetaan. Ohjelmaa arvioidaan vuosittain ja sitä täydennetään tarvittaessa.

Esimerkki toimenpidetyöpajan tuloksista: ”Toimitaan yhdessä – puhalletaan yhteen hiileen, koska kukaan ei pysty yksin ylläpitämään Suomenlinnaa!”

Klikkaamalla alla olevia otsikoita pääset tarkastelemaan toimenpideohjelman sisältöä tarkemmin.

Kestävä kehitys: Kestävä matkailu

Päivitämme Suomenlinnan kestävän matkailun strategian.

Vastuu: SLHK – Osalliset: Asukkaat, toimijat, Helsingin kaupunki, Helsinki Marketing, Suomenlinnan verkostot

Kommentti: Vuodelle 2020 asetettu toimenpide, joka siirrettiin koronapandemian takia vuodelle 2021 ja toteutettiin lyhyemmän tarkastelun suunnitelmana johtuen matkailun kehityksen ajankohtaisista epävarmuustekijöistä.

Kestävä kehitys: Yhteistyö ja kumppanuus – Kaikkien Suomenlinna

Perustamme yhteisötilan asukkaille ja kävijöille.

Vastuu: Asukkaat – Osalliset: Kävijät

Kommentti: Vuodelle 2020 asetettu toimenpide, johon neljän asukkaan ryhmä vastasi avaamalla Linna Barin, joka on asukkaille suunnattu kokoontumispaikka ja tarjoaa suomenlinnalaisten yhdistysten yms. tapaamisille tilan. Myös kaikki kävijät ovat tervetulleita baarin asiakkaiksi.

Kestävä kehitys: Yhteistyö ja kumppanuus – Kaikkien Suomenlinna: Digitaalisuus

Kehitämme digitaalista opastusta, joka tarjoaa kävijöille lisää tietoa, ohjaa palveluiden käyttöön ja luo kokemuksellisuutta.

Vastuu: SLHK – Osalliset: Toimijat, kävijät

Kommentti: Vuodelle 2021 asetettu toimenpide. Suomenlinnan digioppaan toteutus ja käyttöönotto tapahtuivat koronapandemian poikkeusoloissa. Jatkokehitystä tehdään tulevina vuosina.

Kestävä kehitys: Yhteistyö ja kumppanuus – Kaikkien Suomenlinna: Esteettömyys

Rakennamme Kustaanmiekalle esteettömän WC:n.

Vastuu: SLHK

Kommentti: Vuodelle 2020 asetettu toimenpide. Uimarannan WC:n laajennus valmistui kesäkuussa 2020 Suomenlinnan vankilan toteuttamana työnä.

Parannamme Susisaaren uimarannan turvallisuutta.

Vastuu: Helsingin kaupunki – Osalliset: SLHK

Kommentti: Uudet portaat toteutettu 2021 Helsingin kaupungin ja SLHK työnä.

Historian merkitys ja paikan henki

Ohjelmoimme korjausvelkalaskelman perusteella Suomenlinnan hoitokunnan korjaushankkeiden pitkän tähtäimen suunnitelman.

Vastuu: SLHK – Osalliset: Helsingin kaupunki, Senaatti-kiinteistöt, Helsingin seurakuntayhtymä

Kommentti: Vuodelle 2020 asetettu toimenpide toteutettiin. Laskelmaa päivitetään säännöllisesti.

Korjaamme poliisi-, tulli- ja rajavartioaseman rakennuksen.

Vastuu: SLHK – Osalliset: Poliisi, Tulli ja Rajavartiolaitos

Kommentti: Vuosille 2020-2021 asetettu toimenpide. Toimitilat, piha-alueet ja aita valmistuneet 2021. Kolmosvaihe tehdään vuonna 2022.

Korjaamme upseerikerhon rakennuksen.

Vastuu: SLHK

Kommentti: Vuosille 2020-2021 asetettu toimenpide toteutettiin.

Teemme Merisotakoulun rakennushistoriallisen selvityksen.

Vastuu: Senaatti-kiinteistöt

Kommentti: Vuodelle 2020 asetettu toimenpide. Valmistui vuoden 2021 puolella.

Suomenlinna kaupunginosana palveluineen: Liikenne

Kilpailutamme merellisen Helsingin vesibussiliikenteen.

Vastuu: Helsingin kaupunki – Osalliset: SLHK

Kommentti: Vuodelle 2020 asetettu toimenpide. Koronapandemian takia SLHK ja Metsähallitus tekivät Suomenlinnaan ja Vallisaareen sekä näitä yhdistämään vesibussisopimukset vain vuoden sopimuksen. Vuonna 2021 Suomenlinnan hoitokunta ja Metsähallitus kilpailuttivat vesibussilinjansa 2+2 vuodeksi.

Selvitämme lauttaliikenteen maksuttomuutta asukkaille ja työntekijöille sekä varmistamme yhdenmukaisen kohtelun muun muassa polkupyörien kuljetusmaksujen osalta.

Vastuu: Helsingin kaupunki – Osalliset: SLHK, asukkaat, toimijat

Kommentti: Vuodelle 2020 asetettu toimenpide. Lauttaliikenteen maksuissa ei ole toteutettu rakenteellisia muutoksia. SLHK ja Merisotakoulu esittivät 2020, että Suomenlinnan työnantajat, joiden työntekijöillä on käytössään ns. ”asukaslätkä”, voisivat kuljettaa polkupyöriä ilman eri maksua. Suomenlinnan liikenne ei nähnyt tätä mahdolliseksi. Valtioneuvoston asettama parlamentaarinen saaristoasiain neuvottelukunta esitti vuonna 2021, että Helsingin kaupunki huomioi Suomenlinnan vakituiset asukkaat julkisen liikenteen vyöhykemaksuissa sekä ajoneuvojen kuljetusmaksuissa.

Selvitämme mahdollisuudet yhtenäiseen digitaaliseen maksuratkaisuun lauttaliikenteessä.

Vastuu: Helsingin kaupunki – Osalliset: SLHK, vesiliikennöitsijät

Kommentti: Suomenlinnan liikenteen lautalla on käytössä mobiili- ja lähimaksaminen. Helsingin kaupunki on rahoittanut MaaS-rajapinnan, jonka kautta myös vesibussien digitaaliset järjestelmät voidaan ottaa käyttöön.

Vastuiden ja resurssien jakaminen: Kansallisen tason lainsäädäntö ja resurssien jako

Solmimme hoitokunnan ja Museoviraston yhteistyösopimuksen.

Vastuu: SLHK, Museovirasto

Kommentti: Vuodelle 2020 asetettu toimenpide toteutettiin ja sopimuksen toteutumista seurataan.

Otamme käyttöön hoitokunnan ja Rikosseuraamuslaitoksen yhteisen projektiohjausjärjestelmän.

Vastuu: SLHK, RISE

Kommentti: Vuodelle 2020 asetettu toimenpide toteutettiin. Trello-työkalu yhteisesti käytössä.

Arvot

Jatkamme arvokeskustelua järjestämällä avoimia verkostotilaisuuksia.

Vastuu: SLHK – Osalliset: Suomenlinnan verkostot

Jatkamme arvokeskustelua Museoviraston ja hoitokunnan vuosittaisilla katselmuksilla paikan päällä.

Vastuu: SLHK, Museovirasto

Varmistamme, että Suomenlinnan verkostoon kuuluvilla on toimivat keskustelukanavat.

Vastuu: SLHK

 

Kestävä kehitys: Ilmastoteot

Edistämme osaavalla ja oikea-aikaisella restauroinnilla ja korjausrakentamisella kulttuurisen kestävyyden lisäksi ekologista kestävyyttä.

Vastuu: SLHK, Museovirasto

Kasvatamme osaamista mahdollisimman vaikuttavista ilmastoteoista. Tunnistamme Suomenlinnan osalta mahdollisimman vaikuttavat teot ja muodostamme niistä suunnitelman.

Vastuu: SLHK

Lisäämme tietoa ja osaamista eri toimintojen hiilijalanjäljen laskemisesta.

Vastuu: SLHK – Osalliset: Suomenlinnan verkostot

Tehostamme hoitokunnan ympäristöasioiden hallintaa ympäristöjärjestelmällä ja laadimme pitkän tähtäimen ympäristöohjelman vuosille 2020–2030. Sitoudumme vaikutuksiltaan tehokkaimpaan ympäristösertifikaattiin.

Vastuu: SLHK

Kommentti: Alun perin vuodelle 2020 asetettu toimenpide, jonka toteutus on jäänyt kesken.

Teemme korjauksissa energiatehokkaita järjestelmävalintoja.

Vastuu: SLHK – Osalliset: Kiinteistöjen omistajat

Lisäämme lämmöntalteenottoa talotekniikan laitteistoja uusittaessa.

Vastuu: SLHK – Osalliset: Senaattikiinteistöt, Helsingin seurakuntayhtymä, yksityiset kiinteistönomistajat

Mitoitamme työkoneet ja kuljetuskaluston Suomenlinnaan ja käyttötarkoitukseen sopiviksi.

Vastuu: SLHK, Rise – Osalliset: Toimijat

Hankimme sähkö- ja akkukäyttöistä kalustoa.

Vastuu: SLHK, Rise – Osalliset: Toimijat

Kunnostamme Suomenlinnan jätepisteitä siten, että mahdollisimman suuri osa jätteistä voidaan lajittelun kautta ohjata hyötykäyttöön.

Vastuu: SLHK

Lajittelemme jätteet parhaalla mahdollisella tavalla, jotta mahdollisimman suuri osa päätyy hyötykäyttöön.

Vastuu: SLHK, Toimijat, Asukkaat – Osalliset: Kävijät

Seuraamme tarkoin menetelmin ja säännöllisesti rakennusten, rakenteiden ja ympäristön kuntoa.

Vastuu: SLHK – Osalliset: Senaattikiinteistöt, Helsingin seurakuntayhtymä, yksityiset kiinteistönomistajat

Selvitämme kaikissa hankkeissa kasvillisuuden inventointitarpeen, huomioimme työmaajärjestelyissä arvokkaat kasvillisuus- ja kulttuurikasvikohteet ja toteutamme kasvillisuuden suojaustoimenpiteet.

Vastuu: SLHK, Helsingin kaupunki – Osalliset: Toimijat ja muut sidosryhmät

Vahvistamme kumppanuuksia ja etsimme uusia yhteistyötahoja tukemaan osaamistamme lajitunnistuksessa, luontokadon torjumisen keinoissa sekä ekologisten muutosten tunnistamisessa.

Vastuu: SLHK

Vahvistamme kumppanuuksia ja etsimme uusia yhteistyötahoja tukemaan osaamistamme lajitunnistuksessa, luontokadon torjumisen keinoissa sekä ekologisten muutosten tunnistamisessa.

Vastuu: SLHK

Suojelemme erikseen määriteltyjä maisema-alueita liikakäytöltä ja ylihoidolta huomioimalla ne mm. asemakaavatyössä ja maisemanhoidon ohjeissa.

Vastuu: SLHK, Helsingin kaupunki – Osalliset: Asukkaat, toimijat

Kommentti: Toimenpiteeseen liittyvä ns. Niittyprojekti on suunniteltu alkamaan 2022 tai 2023. Siinä palautetaan niityiksi joitakin nykyisiä käyttönurmialueita ja viestitään palauttamisen syistä ja tavoitteista.

Kestävä kehitys: Kestävä matkailu

Kehitämme kohteen suunnitelmallista kävijähallintaa niin digitaalisin keinoin kuin fyysisillä rakenteillakin.

Vastuu: SLHK – Osalliset: Asukkaat, toimijat, Helsingin kaupunki, Helsinki Marketing, Suomenlinnan verkostot

Seuraamme yhteisten tapaamisten osallistujamääriä ja Suomenlinnan viestintäkanavien käyttöä.

Vastuu: SLHK

Kehitämme kohteen opasteita ja opastusta saadun palautteen mukaisesti.

Vastuu: SLHK, Ehrensvärd-seura – Osalliset: Kävijät, asukkaat

Kehitämme viestintää Suomenlinnasta asuinpaikkana ja selkeytämme asuinalueiden merkitsemistä.

Vastuu: SLHK – Osalliset: Helsinki Marketing, Toimijat, asukkaat

Kommentti: Tämä toimenpide oli kohdennettu vuoteen 2020. Toimenpiteitä on tehty, mutta toimenpiteitä tulee jatkaa edelleenkin.

Parannamme saavutettavuutta ja selkokielisyyttä viestintäkanavissa.

Vastuu: SLHK – Osalliset: Toimijat

Kestävä kehitys: Yhteistyö ja kumppanuus – Kaikkien Suomenlinna

Keskustelemme Suomenlinnan asioista kaikille avoimissa sekä eri kohderyhmille suunnatuissa säännöllisissä tilaisuuksissa (esim. asukasillat, matkailuaamut, kaupungin ja hoitokunnan väliset yhteistyöryhmät).

Vastuu: SLHK – Osalliset: Helsingin kaupunki, toimijat, asukkaat

Keskustelemme Suomenlinnan asioista kaikille avoimissa sekä eri kohderyhmille suunnatuissa viestintäkanavissa (esim. Suomenlinnan sosiaalisen median kanavat, asukasviestinnän kanava Vianet, asukkaiden keskinäiset sosiaalisen median kanavat, Suomenlinnan toimijoiden Extranet).

Vastuu: SLHK – Osalliset: Suomenlinnan verkostot

Kehitämme hoitokunnan ja Suomenlinnan vankilan yhteistyötä.

Vastuu: SLHK, Rise

Kestävä kehitys: Yhteistyö ja kumppanuus – Kaikkien Suomenlinna: Digitaalisuus

Varmistamme maailmanperintökohteen säilymisen kannalta välttämättömän tiedon tallentamisen ja siirtymisen tulevaisuuden toimijoille.

Vastuu: SLHK, Museovirasto, Kansallisarkisto

Tehostamme kunnossapidon digitaalisen kiinteistönhallinnan käyttöä seurannassa ja dokumentoinnissa.

Vastuu: SLHK

Kestävä kehitys: Yhteistyö ja kumppanuus – Kaikkien Suomenlinna: Esteettömyys

Parannamme asuntojen esteettömyyttä korjauksissa.

Vastuu: SLHK

Varmistamme, että laiturit ovat turvalliset.

Vastuu: SLHK – Osalliset: Helsingin kaupunki, Puolustusvoimat, Suomenlinnan pursiseura, Suomenlinnan venekerho, Merenkävijät

Historian merkitys ja paikan henki

Korjaamme Varuskuntakorttelin asunnot.

Vastuu: SLHK

Kommentti: Käynnissä oleva pitkäaikainen hanke.

Tuemme erityiseen yleismaailmalliseen arvoon liittyvien toimintojen, kuten telakan ja merisotakoulun, säilymistä jatkuvalla keskustelulla ja varautumisella toimintaympäristön muutoksiin.

Vastuu: SLHK – Osalliset: Suomenlinnan verkostot

Vähennämme suurten korjausten tarvetta ja pidennämme rakennusten elinkaarta säännöllisen kunnossapidon avulla.

Vastuu: SLHK – Osalliset: Senaattikiinteistöt, Helsingin seurakuntayhtymä, yksityiset kiinteistönomistajat

Tutkimme Suomenlinnan vedenalaista kulttuuriperintöä 2021—2026 Veteen vajonneet. Ruotsin laivaston hylyt Suomenlinnan kulttuuriperintönä -tutkimushankkeessa.

Vastuu: Museovirasto

Suomenlinna kaupunginosana palveluineen: Liikenne

Kunnostamme Ison Mustasaaren pääraitin.

Vastuu: Helsingin kaupunki – Osalliset: SLHK

Kommentti: Vuodelle 2020 asetettu toimenpide, jonka toteutus käynnistyi 2020 ja jatkuu ainakin vuodet 2021 ja 2022.

Pidämme lautta- ja vesibussilaiturit kunnossa ja suunnittelemme korjaukset yhteistyössä.

Vastuu: Helsingin kaupunki, SLHK – Osalliset: Puolustusvoimat, vesiliikennöitsijät

Huomioimme Suomenlinnaan suuntautuvan sekä Suomenlinnan sisäisen liikenteen suunnittelussa kestävän kehityksen mukaisen toiminnan ja liikennemuodot.

Vastuu: SLHK – Osalliset: Asukkaat, toimijat, vesiliikennöitsijät

Suomenlinna kaupunginosana palveluineen: Palvelut ja yrittäminen

Parannamme Suomenlinnan yritysten energia- ja resurssitaloutta.

Vastuu: Toimijat – Osalliset: SLHK

Käytämme toimijoiden Extranettiä viestintävälineenä.

Vastuu: SLHK, toimijat

Teemme kyselytutkimuksia asukkaille, yrittäjille, työssäkävijöille ja kävijöille. Julkaisemme tulokset avoimesti.

Vastuu: SLHK – Osalliset: Asukkaat, toimijat, kävijät

Käytämme paikallisia palveluita – ”ostamme suomenlinnalaista”.

Vastuu: Suomenlinnan verkostot

Suomenlinna kaupunginosana palveluineen: Asuminen

Kehitämme yhteistyössä kaupungin palveluiden valikoimaa Suomenlinnan asukkaille.

Vastuu: Helsingin kaupunki – Osalliset: Asukkaat, SLHK

Kehitämme yhteistyössä ala-asteen tilojen käyttöä palvelemaan kaikenikäisiä asukkaita.

Vastuu: Helsingin kaupunki – Osalliset: SLHK, asukkaat

Selvitämme nuorten ja lasten harrastusmahdollisuuksia Suomenlinnassa.

Vastuu: Helsingin kaupunki – Osalliset: SLHK, asukkaat

Kommentti: Alun perin vuodelle 2020 asetettu toimenpide, joka on siirretty tähän luokkaan, koska ei ole kertaluonteinen.

Tuemme valtion vuokra-asuntojen asukasvalintaprosessilla kaupungin palveluiden, kuten koulun ja päiväkodin, säilymistä.

Vastuu: SLHK

Korjaamme asunnoissa vaurioita, jotka aiheuttavat huonoa sisäilman laatua.

Vastuu: SLHK

Vastuiden ja resurssien jakaminen: Kansallisen tason lainsäädäntö ja resurssien jako

Varmistamme vastuuviranomaisten yhteistyöllä, että Suomenlinnan suojelua varten on riittävät lait, asetukset ja suojelupäätökset ja että Suomenlinna sekä muut maailmanperintökohteet on huomioitu lainsäädännössä.

Vastuu: Museovirasto, opetus- ja kulttuuriministeriö, ympäristöministeriö, ELY-keskus, SLHK

Kunnostamme ja kehitämme Suomenlinnaa valtion ja kaupungin kustannusjakosopimusta käyttäen.

Vastuu: Helsingin kaupunki, SLHK

Jaamme investointien pohjaksi tietoa Suomenlinnan korjausvelkalaskelmasta.

Vastuu: SLHK

Teemme yhteistyössä tarvittavat asemakaavan esiselvitykset.

Vastuu: Helsingin kaupunki, SLHK

Kommentti: Asemakaavatyön yhteydessä teemme mm. seuraavat selvitykset:
Valtioneuvoston (1975) ja Helsingin kaupunginhallituksen (1979) päätöksiin perustuvan Suomenlinnan autottomuuden osalta teemme tarpeelliset selvitykset ja suunnitelmat autoliikenteen määrän, ajoneuvojen koon ja niiden päästöjen hallitsemiseksi sekä pysäköinnin selkiyttämiseksi (Vastuu: SLHK, Helsingin kaupunki – Osalliset: Asukkaat, toimijat).

Kasvillisuuden osalta arvokkaiden kasvillisuus- ja kasvistokohteiden inventoinnit 2022 (Vastuu: Helsingin kaupunki).

Osallistumme merellisen Helsingin yhteistyöryhmiin ja verkostoidumme.

Vastuu: Suomenlinnan verkostot – Osalliset: SLHK

Tunnistamme Suomenlinnan turvallisuusvastuut ja sovimme turvallisuuden varmistamisen vastuunjaosta sekä resursoinnista vuosittaisissa kokouksissa.

Vastuu: SLHK, RISE, poliisi, Pelastuslaitos, Rajavartiolaitos, Tulli

Tarjoamme kohteita ja teemoja Suomenlinnasta opetukseen ja tutkimukseen.

Vastuu: SLHK – Osalliset: oppilaitokset

Seuraamme restaurointihankkeiden toteutumisaikataulua ja kustannuksia.

Vastuu: SLHK

Kommentti: Vuodelle 2020 asetettu toimenpide, jota ei toteutettu korona-pandemian aikana. Energiantyöpajan tai muun tiedonjakamisen keinoja arvioidaan vuonna 2022. SLHK ja Museovirasto ovat käynnistäneet keskustelun vaihtoehtoisen energian mahdollisuuksista.

Vuosi 2022

Kestävä kehitys: Ilmastoteot

Asetamme mittarit kestävän kehityksen tavoitteille.

Vastuu: SLHK – Osalliset: Suomenlinnan verkostot

Kommentti: SLHK on asettanut Kestävät virastot -hankkeessa Agenda 2030 kokonaisuuden mukaiset tavoitteet ja mittarit. Loppuraportissa olevien tavoitteiden viestiminen suunnittelussa.

Tunnistamme kiertotalouden mahdollisuudet Suomenlinnassa.

Vastuu: SLHK – Osalliset: Suomenlinnan verkostot

Kommentti: Restaurointiperiaatteiden mukaista rakennusosien säilyttämistä ja korjaamista nykyisillä paikoillaan on vahvistettu. Kaulusteiden, kivimateriaalin, maa-ainesten ja muun vastaavan kierrättämisen mahdollisuuksia on tunnistettu. Huoltorannan uudet järjestelyt tukevat kaikkien jakeiden kierrätystä.

Arvot

Jatkamme arvokeskustelua järjestämällä avoimia verkostotilaisuuksia.

Vastuu: SLHK – Osalliset: Suomenlinnan verkostot

SLHK on järjestänyt ja ollut mukana järjestämässä tilaisuuksia kuten HKS-verkostotapaaminen, Suomenlinnan matkailuaamut, Valtio restauroi, Heritage Impact Assessment-seminaari ja Kestävät virastot. Nämä kanavat on perustettu hankekohtaista tai jatkuvaa keskustelua varten ja niiden ytimessä on edistää Suomenlinnan erityisen yleismaailmallisen arvon säilyttämistä tukevia toimenpiteitä. Muita verkostotilaisuuksia järjestetään tarpeen mukaan.

Jatkamme arvokeskustelua Museoviraston ja hoitokunnan vuosittaisilla katselmuksilla paikan päällä.

Vastuu: SLHK, Museovirasto

Kommentti: SLHK ja Museovirasto ovat pitäneet eri prosesseihin liittyviä katselmuksia. Kaikissa tapaamisissa on ollut ytimessä Suomenlinnan arvojen säilyttäminen.

Varmistamme, että Suomenlinnan verkostoon kuuluvilla on toimivat keskustelukanavat.

Vastuu: SLHK

Suomenlinnan asukkaiden käyttämä Vianet ja toimijoiden käyttämä Extranet ovat vakiinnuttaneet toimintansa. Vankilayhteistyössä käytetään Trello-verkkoalustaa.

Kestävä kehitys: Yhteistyö ja kumppanuus – Kaikkien Suomenlinna: Esteettömyys

Päivitämme Suomenlinnan esteettömyyssuunnitelman.

Vastuu: SLHK – Osalliset: Helsingin kaupunki, toimijat

Kommentti: SLHK restaurointiyksikön toimintasuunnitelmassa oli vuonna 2022 projektin käynnistäminen, ja sen loppuunsaattaminen arveltiin menevän vuoden 2023 puolelle. Kokonaisprojektia ei käynnistetty vuonna 2022, vaan tehtiin projektikohtaisia esteettömyyssuunnitelmia kuten Varuskuntakorttelissa. SLHK harkitsee vuonna 2023 kannattaako tehdä kokonaissuunnitelmaa ylipäätään vai onko tehokkaampaa edetä projekti- tai saari kerrallaan.

Rakennamme Kustaanmiekalle näköalatasanteen, joka mahdollistaa turvallisemman tutustumisen kohteeseen maisemaa kuluttamatta.

Vastuu: SLHK

Kommentti: Vuonna 2020 toteutettavaksi suunniteltu toimenpide, joka on lykkääntynyt. Siirretty toteutettavaksi turvallisuusselvityksen mukaisten toimenpiteiden yhteydessä. Toimenpidettä arvioidaan osana turvallisuusselvityksen toimenpiteitä 2023-2024.

Suomenlinna kaupunginosana palveluineen: Palvelut ja yrittäminen

Kuvaamme toimitilojen vuokrausprosessin ja esittelemme vapaat toimitilat suomenlinna.fi-verkkosivuilla.

Vastuu: SLHK

Kommentti: Vuodelle 2020 asetettu tavoite. Vuokrausprosessi on uudistettu ja kuvattu vuonna 2021, mutta sen esitteleminen verkkosivuilla toteutetaan 2022. Vuonna 2022 päätetty vielä kerran siirtää toteutettavaksi vuodelle 2023 suunnitellun suomenlinna.fi/slhk.fi -verkkosivu-uudistuksen yhteydessä.

Suomenlinna kaupunginosana palveluineen: Asuminen

Korjaamme asumisen tukitilat Länsi-Mustasaarella.

Vastuu: SLHK

Kommentti: SLHK restaurointiyksikön toimintasuunnitelmassa. Osittain valmistunut jo vuonna 2021. Työ on ollut käynnissä vuonna 2022 ja valmistuu vuonna 2023.

Valitsemme asukasmentorit vertaistueksi uusille ja vanhoille asukkaille.

Vastuu: Asukkaat

Kommentti: Vuodelle 2021 asetettu toimenpide. Toteuttamatta tässä muodossaan, mutta asukasseura pohtii toteuttamisen tapoja.

Järjestämme asukkaille kunnossapitotyöpajoja.

Vastuu: SLHK – Osalliset: Asukkaat

Kommentti: Vuodelle 2021 asetettu toimenpide. Koronapandemian takia toteuttaminen oli mahdotonta. Siirretty vuodelle 2022 toteutettavaksi esimerkiksi läsnätilaisuuksina tai tietoiskuvideoina. Vuonna 2022 toteutettu tietoiskuvideo ikkunatiivistyksestä. Vuonna 2023 järjestetään energiansäästötyöpaja.

Ohjelmoimme restaurointi- ja korjaushankkeet tarkemmin Suomenlinnan hoitokunnan, Helsingin kaupungin, Senaatti-kiinteistöjen ja Helsingin seurakuntayhtymän pitkän tähtäimen investointisuunnitelmissa.

Vastuu: SLHK, Helsingin kaupunki, Senaatti-kiinteistöt, Helsingin seurakuntayhtymä

Kommentti: Vuodelle 2021 asetettu toimenpide. Jäänyt toteuttamatta. Siirretty vuodelle 2022 johtokunnassa käsiteltäväksi. Helsingin kaupungin Suomenlinnaa koskevien hankkeiden osalta toteutettu, laajempaa ohjelmointia ei kuitenkaan ole toteutettu. SLHK nostaa asian keskusteltavaksi vuoden 2023 johtokunnassa.

Historian merkitys ja paikan henki

Korjaamme Susisaaren pienvenetelakan ja vuokraamme sen käyttäjälle.

Vastuu: SLHK

Kommentti: SLHK restaurointiyksikön toimintasuunnitelmassa alueen korjaaminen, vuokraaminen voi mennä 2023 puolelle. Korjaustoimenpiteitä ei ole toteutettu 2022, mutta pieneltä osin pienvenetelakka on pystytty vuokraamaan jo 2022.

Rakennamme varikolle uuden verstaan.

Vastuu: SLHK

Kommentti: Vuodelle 2020 suunniteltu toimenpide. Rakentamista arvioidaan uudelleen Helenin ilmoitettua varavoimalan uuden käyttövoiman tarpeesta. Rakennustyöt käynnistetty 2022 vankityönä. Valmistuminen arviolta 2024.

Järjestämme seminaarin Merisotakoulun historiasta ja nykytilasta.

Vastuu: Senaatti-kiinteistöt – Osalliset: SLHK

Kommentti: Vuodelle 2020 asetettu toimenpide lykkääntyi korona-pandemian takia.

Varmistamme ajantasaisen liikenneasioiden viestintäkanavan käytön.

Vastuu: Helsingin kaupunki, SLHK – Osalliset: Vesiliikennöitsijät

Kommentti: Vuodelle 2021 asetettu toimenpide, jota ei ole toteutettu. Vuonna 2022 päätetty edetä eri tavalla. Vesibussiyhtiön ja lauttayhtiön kanssa viestintä on jatkunut hyväksi katsottujen käytäntöjen kautta. Yhteinen ja ajantasainen liikennetietojen käsittely on tilattu 2022 ja toteutetaan 2023, kun vesibussien liikennetiedot viedään samaan Lati-järjestelmään missä lauttatiedotkin ovat.

Järjestämme 2022 ja 2023 vedenalaisen arkeologian sukellustapahtuman, joka on yleisön seurattavissa.

Vastuu: Museovirasto

Kommentti: Toteutettu vuonna 2022.

Korostamme pimeyden ja tähtitaivaan merkitystä järjestämällä opastettuja tähtiretkiä.

Vastuu: URSA, SLHK – Osalliset: Ehrensvärd-seura

Kommentti: Vuonna 2022 järjestetty 11 tähtiretkeä, joille osallistunut noin 300 kävijää.

Vuosi 2023

Kestävä kehitys: Ilmastoteot

Teemme hiilijalanjälkimittauksia esimerkiksi rakennusten, liikenteen ja matkailun osalta.

Vastuu: SLHK – Osalliset: Suomenlinnan verkostot

Kommentti: Alun perin ajoitettu toteutettavaksi alkaen 2020. Seuraamme laskentatapojen kehitystä ja etenemme toteutukseen mahdollisimman nopeassa aikataulussa.

Järjestämme Suomenlinna ja ilmastonmuutos -seminaarin ympäristö- ja kulttuuriperintöjärjestöjen kanssa.

Vastuu: SLHK – Osalliset: Ympäristö- ja kulttuuriperintöjärjestöt

Kommentti: Alun perin ajoitettu toteutettavaksi 2021. Toimenpide on jäänyt toteuttamatta korona-pandemian aikana. Suomenlinnan hoitokunnan, Museoviraston, Kansallisarkiston ja Taiteen keskustoimikunnan yhteisessä vastuullisuusseminaarissa vuonna 2021 asiaa käsiteltiin yhtenä aiheena. Siirretty vuodelle 2023.

Kestävä kehitys: Kestävä matkailu

Uudistamme Suomenlinna-museon näyttelyn ja toiminnan.

Vastuu: SLHK, Museovirasto – Osalliset: Ehrensvärd-seura, kävijät

Kommentti: Museovirasto on todennut, että sillä ei ole resursseja osallistua näyttelyuudistuksen rahoitukseen. SLHK on hakenut määrärahaa uudistukseen. Toistaiseksi rahoitus ei ole järjestynyt, ja uudistus siirtyy toteutettavaksi aikaisintaan 2023-2024. Vedenalaisen kulttuuriperinnön osuus huomioidaan näyttelyuudistuksessa.

Kestävä kehitys: Yhteistyö ja kumppanuus – Kaikkien Suomenlinna: Digitaalisuus

Laadimme Suomenlinnan hoitokunnan kokoelmapolitiikan.

Vastuu: SLHK, Museovirasto

Kestävä kehitys: Yhteistyö ja kumppanuus – Kaikkien Suomenlinna

Kehitämme vaihtoehtoisen ja vapaaehtoisen työn toteutusmahdollisuuksia.

Vastuu: SLHK – Osalliset: Helsingin kaupunki, Allianssi ry

Kommentti: Vuodelle 2021 ajoitettu toimenpide, jota ei voitu toteuttaa korona-pandemian takia. Siirretty vuodelle 2023.

Suomenlinna kaupunginosana palveluineen: Liikenne

Teemme merellisen Helsingin logistiikkasuunnitelman.

Vastuu: Helsingin kaupunki – Osalliset: SLHK

Vastuiden ja resurssien jakaminen: Kansallisen tason lainsäädäntö ja resurssien jako
Toteutamme suoja-alueen vyöhykkeistämisen maailmanperintökomitean (2012) toimeksiannon mukaisesti.

Vastuu: Museovirasto – Osalliset: SLHK

Kommentti: Valmistuu Museoviraston arvion mukaan 2023.

Päivitämme Suomenlinnan suurmaisemaselvityksen.

Vastuu: Helsingin kaupunki – Osalliset: SLHK

Mittaamme vapaaehtoistyön taloudellisen arvon.

Vastuu: SLHK

Toteutamme Unescon maailmanperintökohteilta edellyttämän kausiraportoinnin

Vastuu: SLHK

Selvitämme kaikki Suomenlinnan saaret kattavan kasvillisuusinventoinnin toteuttamismahdollisuudet

Vastuu: SLHK

Vuosi 2024

Kestävä kehitys: Yhteistyö ja kumppanuus – Kaikkien Suomenlinna: Digitaalisuus

Teemme suunnitelman Suomenlinnaa koskevan tietoaineiston järjestämisestä avoimesti saavutettavaksi.

Vastuu: SLHK, Museovirasto – Osalliset: Valtori

Kommentti: Siirretty toteutettavaksi alkaen 2024, koska kaikkia tarvittavia taustaselvityksiä ei 2021 ollut ehditty tehdä.