Kallion päällä oleva pyykkiteline, missä liehuu erilaisia pyykkejä kuivumassa

Yleistä hoitokunnan vuokra-asunnoista

Suomenlinnan hoitokunnan hallinnassa on noin 315 Suomenlinnan reilusta 350 asunnosta. Hoitokunnan hallinnoimat asunnot ovat valtion omistamia vapaarahoitteisia vuokra-asuntoja.

Noin kolmasosaa hoitokunnan hallinnoimista asunnoista vuokraa puolustushallinto työsuhdeasunnoiksi henkilökunnalleen. Puolustushallinto päättää vuokraamiensa asuntojen asukasvalinnoista eikä vuokraa kiintiöönsä kuuluvia asuntoja omaan henkilökuntaansa kuulumattomille.

Hoitokunnan hallinnoimia asuinhuoneistoja vapautuu hakuun harvoin, vain muutamia asuntoja vuodessa. Asunnot vapautuvat peruskorjauksen jälkeen tai edellisten asukkaiden muuttaessa pois. Uusia asuntoja ei Suomenlinnaan juuri rakenneta.

Vapaista asunnoista ilmoitetaan näillä sivuilla kohdassa Asunnot -> Asunnon hakeminen. Suuri joukko halukkaita hakee kutakin vapaata asuntoa, ja tasapuolisuuden takaamiseksi asunnot arvotaan hakijoiden kesken. Rajoitteita on ainoastaan asuntoa hakevan ruokakunnan koossa suhteessa vapaan asunnon kokoon.

1 Asuntojen hakeminen

Asunnot asetetaan haettaviksi hoitokunnan ilmoitustaululla Suomenlinnassa sekä viraston internetsivuilla. Virastolla ei ole asuntojonotusjärjestelmää.

Suomenlinnassa on ns. ateljeeasuntoja rakennuksissa A 5 (huoneistot E6, F7, F9, F10, G11 ja G12) ja E12 (huoneisto A 1) sekä B 44–45. Ateljeeasuntojen jakamisesta päättää Suomenlinnan hoitokunnan johtaja. Hoitokunnan kehittämispäällikkö ja isännöitsijä valmistelevat näiden ateljeeasuntojen vuokrasopimukset taiteen asiantuntijaelimien kautta järjestettävällä erillisellä hakumenettelyllä. Ateljeeasuntoja koskevat uudet vuokrasopimukset tehdään viiden vuoden määräajaksi. Valinnassa otetaan huomioon luovan työn tekijöiden toimintaedellytysten parantaminen. HIAP – Helsinki International Artist Programmen kanssa tekemäänsä vuokrasopimukseen hoitokunta on vuokrasopimuksen kestoajaksi antanut HIAPille oikeuden ateljeeasuntojen B 44–45 hakumenettelyn järjestämiseen sekä asuntojen jakamiseen ja vuokraamiseen.

Asunto tai ateljeeasunto voidaan poikkeustapauksessa jakaa julistamatta sitä ensin haettavaksi. Poikkeusmenettelyn syyt kirjataan perustelumuistioon. Viraston työjärjestyksen mukaan isännöitsijän päätöksellä asunto voidaan ilman hakumenettelyä antaa vuokralle enintään kuuden kuukauden ajaksi. Päätöksestä tehdään perustelumuistio.

II Asukkaiden valitseminen

Keskeinen tavoite on Suomenlinnan asukasrakenteen säilyminen monipuolisena. Suomenlinnan elinvoimaisuuden säilyttämiseksi edistetään lapsiperheiden asumismahdollisuuksia. Asuntoja jaettaessa otetaan myös huomioon sellaiset henkilöt ja perheet, joiden asuminen Suomenlinnassa on tarpeen työn luonteen vuoksi tai tukee Suomenlinnan peruspalvelutason säilyttämistä. Perheasunnoiksi soveltuvat asunnot osoitetaan ensisijaisesti suuremmille ruokakunnille.

III Vuokran määrä ja vuokrasopimus

Asuntokohtainen vuokra ilmoitetaan aina hakumenettelyn yhteydessä. Vuokrasopimus asukkaan ja hoitokunnan välillä tehdään aina kirjallisesti. Vuokrasopimuksissa noudatetaan lakia asuinhuoneiston vuokrauksesta 31.3.1995/481.

IV Asuntojen keskinäiset vaihdot

Suomenlinnan hoitokunnan johtaja päättää isännöitsijän esittelystä keskinäisistä asuntojen vaihdoista hoitokunnan vuokralaisten tekemien esitysten perusteella. Mikäli vaihdettavien asuntojen koot ja asukkaiden muuttuneet asumistarpeet puoltavat vaihtoa, eikä vaihto aiheuta korkeita korjauskustannuksia, niihin pyritään suhtautumaan myönteisesti.