Verkostotyöpaja Tenalji von Fersenissä Suomenlinnassa vuonna 2018.

Verkostotyöpajat

Hoito- ja käyttösuunnitelmaa on työstetty yhdeksässä kaikille avoimessa verkostotyöpajassa vuosina 2018 ja 2019. Mukana on ollut viranomaisia, asukkaita, matkailutoimijoita sekä merellisen luonnon ja kulttuurin harrastajia. Työ jatkuu, ja seuraava verkostotilaisuus järjestetään vuoden 2020 lopulla.

Uudessa hoito- ja käyttösuunnitelmassa on tähdätty aikaisempaa laajemman sidosryhmäverkoston entistä tiiviimpään yhteistyöhön. Osallistavan toimintatavan tavoitteena on ollut luoda luottamuksen ilmapiiri, jossa voidaan avoimesti keskustella Suomenlinnan säilyttämisestä hyvinvoivana jälkipolville. Vastuut ja resurssit jaetaan hallitusti, sillä säilyttämisen, käytönhallinnan ja kävijähallinnan tasapaino syntyy suunnitelmallisesta yhteistyöstä.

Vuoden 2019 työpajoissa työstettiin toimenpideohjelmaa. Osallistujia työpajoissa oli noin 20–40. Toimenpideohjelmaan keskittyvien työpajojen tavoitteena oli siirtyä ideointivaiheesta käytännön ehdotuksiin.

Työpajojen osallistujat omaksuivat ajatuksen yhteisestä Suomenlinnasta ja asettivat sen toimenpideohjelman tavoitteeksi. Kestävyys, kaikkien kohderyhmien huomiointi ja arvojen mukainen toiminta toistuivat ryhmätyöskentelyssä eri tavoin kuvailtuna. Osallistujille oli tärkeää, että heille tutut tai tärkeäksi koetut teemat, paikat tai palvelut ovat osa ohjelmakokonaisuutta.

Osallistujien mukaan toimenpiteiden on oltava konkreettisia, laaja-alaisia, selkeästi ilmaistuja ja Suomenlinnan arvojen mukaisia. Useimpia toimenpide-ehdotuksia pidettiin vaikutuksiltaan melko paikallisina ja helppoina toteuttaa. Ohjelmaan toivottiin mukaan myös haastavia toimenpiteitä: sellaisia, joista yksi henkilö ei voi päättää.

Sellaiset ehdotukset, joita pidettiin helppoina toteuttaa tai osana hoitokunnan tai Suomenlinnan muiden toimijoiden arjen työtä, eivät saaneet kannatusta. Työpajoissa pidettiin myös tärkeänä, että toimenpiteille nimetään vastuutaho.

Tutustu raporttiin kevään 2019 työpajoista (pdf)