Huoltorannan uudistaminen

Virastolla on jatkuvasti työn alla useita restaurointi-, kunnostus-, ylläpito- ja kehittämishankkeita. Sivuston tähän osioon on koottu joitakin hoitokunnan hankkeista.

Huoltorannan käyttö on nyt entistä turvallisempaa ja ympäristöystävällisempää, kun laaja kunnostushanke on valmistunut. Ison Mustasaaren itälaidalla sijaitseva huoltorannan alue on kokenut hankkeessa perusteellisen muutoksen. Vuonna 2018 alkaneessa kunnostustyössä on mm. uudistettu pilaantuneen maa-aineksen käsittely- ja varastointialue sekä parannettu alueen liikennejärjestelyjä.

Huoltorantaa on uudistettu kahdessa vaiheessa. Ensi vaiheessa vuosina 2018-2019 uudistettiin eteläinen maankäsittely- ja varastointialue ja vuonna 2019 alkaneessa toisessa vaiheessa pohjoinen liikennealue. Pääosa urakasta valmistui vuoden 2020 joulukuussa.

Hanke viivästyi kokonaisuudessaan noin puoli vuotta, pääosin koska työhön päätettiin urakan jo alettua sisällyttää huoltorantaan johtavan vesijohdon uusiminen. Vuoden 2021 alkupuolella viimeisteltiin maastoa ja maisemaa sekä työkoneiden pesupaikkaa. Varsinaisen kunnostusurakan valmistumisen jälkeen Suomenlinnan avovankilan vangit tekevät alueen kiveyspinnat vankityönä.

Parannusta ihmisille ja luonnolle

Kunnostuksen ansiosta huoltoranta palvelee tarkoitustaan entistä paremmin. Kevyen liikenteen ja ajoneuvojen väylät on eriytetty toisistaan aiempaa selkeämmin, mikä parantaa liikenneturvallisuutta reiteillä huoltolautalle ja Lelumuseoon. Hoitokunnan ajoneuvokalustolle on tehty lisää pysäköintitilaa ja latauspaikkoja sähkökäyttöisille ajoneuvoille. Alueelle on lisäksi rakennettu traileriluiska veneiden veteen laskua ja nostoa varten. Hessu-lautan käyttämää luiskaa ja pelastuslaitoksen käytössä olevaa laituria on parannettu.

Myös pilaantuneen maan varastointi- ja käsittelyalueen uusiminen on tärkeä osa kunnostushanketta. Pilaantuneen maan sekä muun maa- ja kiviaineksen käsittely vaatii asianmukaiset alueet. Nyt asfaltoitu alue on mahdollista puhdistaa asianmukaisesti, ja maakasojen kohdalta valuvat hulevedet johdetaan erotuskaivoilla varustettuihin viemäreihin ennen mereen johtamista. Ympäristöturvallisuuteen liittyvä tavoite tukee myös kestävää kehitystä ja Itämeren suojelua.

Käsittelyalue on nyt aidattu, ja sinne pääsy on ulkopuolisilta kielletty. Alueella olevat jäteastiat on tarkoitettu hoitokunnan käyttöön.

Monipuolinen huoltoalue

Huoltoranta on logistiikkakeskus, joka on oleellinen osa kuljetuksia, varastointia ja jätehuoltoa Suomenlinnassa. Esimerkiksi Katajanokan ja Suomenlinnan väliä liikennöivän huoltolautan laituri on huoltorannassa.

Huoltoranta jakautuu kahteen aluekokonaisuuteen: liikennealueeseen sekä maankäsittely- ja varastointialueeseen. Liikennealueesta ovat vastuussa Suomenlinnan hoitokunta ja Helsingin kaupunki.

Lisätietoja:

Havainnekuva huoltorannasta etelästä pohjoiseen

Havainnekuva etelästä pohjoiseen

Havainnekuva huoltorannasta pohjoisesta etelään

Havainnekuva pohjoisesta etelään

Suomenlinnan hoitokunta pitää linnoituksen kunnossa

Valtion virasto Suomenlinnan hoitokunta restauroi, ylläpitää, esittelee ja hallinnoi Suomenlinnan merilinnoitusta.

Merilinnoitus on maailmanperintökohde

Suomenlinna liitettiin vuonna 1991 Unescon maailmanperintöluetteloon ainutlaatuisena sotilasarkkitehtuurin muistomerkkinä. Mitä maailmanperintö on?