Kuvassa syreenipensas täydessä kukkaloistossa

Vaihe 4: Toimeenpano

Hoito- ja käyttösuunnitelmaa toteutetaan samalla tavalla kuin sitä on laadittu: yhdessä.

Toimenpideohjelma vie hoito- ja käyttösuunnitelman käytäntöön ja osaksi Suomenlinnan verkostojen päivittäistä työtä. Hoito- ja käyttösuunnitelman toimenpideohjelmaa päivitetään verkossa. Toimenpideohjelmaa on työstetty kaikille avoimissa verkostotapaamisissa.

Yksi esimerkki toiminnan kehittämisestä on Suomenlinnan vuokra-asuntojen korjaus- ja vuokrausprosessin kehittäminen entistä sujuvammaksi ja tehokkaammaksi. Olemme kehittäneet prosessia niin, että kartoitamme mahdolliset korjaustarpeet heti asukkaan ilmoittaessa poismuutosta. Tällä tavoin saamme remontin käyntiin heti asukkaan muutettua pois, ja näin minimoimme asunnon tyhjänäoloajan. Lisäksi tehostamme asuntojen markkinointi- ja vuokrausprosessia. Tuloksena uusi asukas pääsee parhaimmassa tapauksessa muuttamaan sisään välittömästi remontin valmistuttua. Klikkaamalla alla olevaa kuvaa pääset YouTube-kanavallemme katsomaan asiaa esittelevän videon.

Linkki asuntojen korjausprosessin tehostamista esittelevään videoon

Jokainen Suomenlinnan verkostoihin kuuluva voi tuoda esille tärkeäksi katsomiaan toimenpiteitä. Yhteisen keskustelun kautta niistä muodostuu toimenpideohjelma hyvinvoivan Suomenlinnan säilyttämiseksi jälkipolville. Toimintaympäristön muuttuessa seurataan suunnitelman toteutumista ja arvioidaan saavutettuja vaikutuksia. Uusia toimenpiteitä voi syntyä, kun suunnitelma etenee.

Suomenlinnan hoito- ja käyttösuunnitelman laatimisessa käytettyä kaikkia osallistavaa metodia kuvataan ICOMOSin Kaikkien yhteinen kulttuuriperintö -julkaisussa. Avaa julkaisu tästä linkistä (pdf).

Hoito- ja käyttösuunnitelma edellyttää onnistunutta viestintää. Viestinnän avulla voidaan sitouttaa monimuotoinen verkosto yhteisiin tavoitteisiin.

Viestinnän tavoitteena on:

  • kannustaa jokaista osallistumaan keskusteluun siitä, miten Suomenlinna voidaan säilyttää hyvinvoivana
  • luoda ymmärrystä hoito- ja käyttösuunnitelmasta yhteisenä ja liikkeessä pysyvänä prosessina
  • lisätä tietoa siitä, miten jokainen voi omassa arjessaan auttaa Suomenlinnaa säilymään hyvinvoivana.

Avoimuus, selkeys, saavutettavuus, vuorovaikutteisuus ja innostavuus toimivat viestinnän periaatteina. Hoito- ja käyttösuunnitelmatyöstä annetaan selkeää ja ajankohtaista tietoa kaikille kiinnostuneille. Työstä viestitään monipuolisesti eri kanavilla ja eri muodoissa. Tapaamiset, tapahtumat ja sosiaalinen media tuovat viestintään vuorovaikutteisuutta. Viestinnällä pyritään innostamaan jokaista osallistumaan kulttuuriperinnön hoitoon ja käyttöön.

Hoito- ja käyttösuunnitelmaa kehitetään jatkuvasti seuraten toimenpiteiden toteutumista. Toimintaympäristön muuttuessa hoito- ja käyttösuunnitelman vaikuttavuutta arvioidaan, ja suunnitelmaa tarkennetaan yhteisen keskustelun perusteella. Kaikilla Suomenlinnan verkostoon osallistuvilla on tärkeä rooli hoito- ja käyttösuunnitelmassa. Suunnitelma tehdään ja Suomenlinnaa kehitetään yhdessä.

Hoito- ja käyttösuunnitelman tavoitteena on säilyttää Suomenlinnan erityistä yleismaailmallista arvoa sekä paikkakohtaisia arvoja. Suunnitelman toteutumista arvioidaan ja kehittämistä suunnitellaan monella eri tasolla.

Paikallisesti Suomenlinnan hoitokunta koordinoi toteutumista. Unescon maailmanperintökeskus sekä rakennussuojelun ja kulttuuriympäristöjen vaalimisen asiantuntijajärjestö ICOMOS seuraavat Suomenlinnan suojelu- ja hoitotavoitteiden toteutumista kansainvälisellä tasolla. Kansallisella tasolla vastuu seurannasta on Museovirastolla.