Kuninkaanportin tauluja kunnostettiin vuonna 2015.

Restaurointi, korjaaminen ja kunnossapito

Linnoituksesta huolehtiminen on vaativaa työtä, jossa on huomioitava monia tekijöitä.

Suomenlinnan maisemaa, rakennuksia ja rakenteita hoidetaan ja korjataan kokonaisuutena, jossa huomioidaan kaikki tekijät, kuten paikan historia, nykyisten käyttäjien tarpeet ja kasvillisuus. Korjaaminen perustuu sekä kokonaisuuden että yksittäisen kohteen arvojen tunnistamiseen, mikä puolestaan edellyttää tutkimusta.

Koska Suomenlinnan halutaan säilyvän autenttisena ja eheänä, siihen kohdistuva korjaaminen on restaurointia. Restaurointi edellyttää paitsi huolellista ja aikaa vievää suunnittelua myös kohteen historian ja muutosten sekä käytettyjen materiaalien ja rakentamistapojen tuntemusta. Kaikkiin hankkeisiin liittyy tutkimustyö, joista rakennushistoriaselvitys ja kuntokartoitukset sekä nykytilanteen dokumentointi ovat keskeisimmät. Työt myös dokumentoidaan niin, että tieto restauroinnista on löydettävissä tulevaisuudessa.

Restaurointien suunnittelussa ja toteutuksessa käytetään alan erikoisosaajia. Kyse on vaativasta työstä, jossa suunnittelijoiden ja toteuttajien perehtyneisyys perinteisiin tekotapoihin ja toisaalta kyky sovittaa nykyvaatimukset vanhaan on keskeistä. Mahdolliset lisäykset ja uudisosat eivät saa vaurioittaa alkuperäisiä rakenteita, ja niiden pitää olla poistettavissa. Vanhojen, jopa alkuperäistenkin, pintamateriaalien säilyttäminen on konservaattoreiden työtä. Suomenlinnassa tehdään myös käytettyihin materiaaleihin, kuten rappauksiin ja kivimuureissa käytettyihin laasteihin, liittyvää tutkimustyötä.

Restauroinnissa rakennuksen tai sen osan on muutoksista huolimatta säilytettävä autenttisuutensa ja eheytensä. Tavoite saavutetaan yleensä tekemällä vain se, mikä on välttämätöntä. Tätä niin sanottua minimi-interventiota ja edellä lueteltuja menettelytapoja kutsutaan restaurointiperiaatteiksi. Ne ovat muotoutuneet kansainvälisten restauroinnin ja rakennussuojelun julkilausumien ja sopimusten pohjalta.

Rakennusten säilymistä edesauttaa kunnossapito ja siihen liittyvät säännölliset tarkistukset, huollot ja korjaukset. Vuosikorjausohjelmaan sisältyvien julkisivujen, ikkunoiden, ovien sekä kattojen ja katteiden pellitysten kunnon seuraaminen ja vaurioiden välitön korjaaminen lykkäävät laajojen korjausten tarvetta. Kunnossapitotyöt tehdään restaurointiperiaatteita noudattaen.