Mittaaminen ja seuranta

Kestävän matkailun toteutumista on tärkeää mitata ja seurata. Suomenlinnan hoitokunta on laatinut jokaiselle kestävän matkailun periaatteelle mittareita, joiden avulla kestävää matkailua seurataan. Seurannan menetelmänä käytetään hyväksyttävän muutoksen rajoihin perustuvaa LAC-menetelmää (Limits of Acceptable Change). Seurannassa käytetyt mittarit kuvaavat Suomenlinnan kestävän matkailun periaatteiden toteutumista alueella.

Seurannassa on huomioitu ekologiset, sosio-kulttuuriset ja taloudelliset vaikutukset. LAC-menetelmä perustuu päätöksentekoon siitä, kuinka paljon vaikutusta ympäristöön sallitaan. Jokaiselle seurantamittarille määritellään tavoitearvon lisäksi raja-arvo, joka on alin tai ylin arvo, joka kullekin mittarille voidaan hyväksyä. Raja-arvon tullessa vastaan otetaan käyttöön ennakkoon suunnitellut keinot tilanteen korjaamiseksi. Alla olevaan taulukkoon on listattu Suomenlinnan hoitokunnan käyttämät mittarit ja mittaustavat kullekin periaatteelle.

Taulukko kestävän matkailun periaatteista ja mittautavoista.